Paczków, Opolskie

Obiekt | 761 266 zł |

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 761 266 zł
 • Miasto: Paczków
 • Powierzchnia: 0,00 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2:
 • Ulica: Pocztowa 11
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 76 127 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 21715X50856533
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-08 - Co to znaczy?

Opis

TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A,

Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1,

NIP: 6110202860, Regon 230179216, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 560 611 250,96 PLN wniesiony w całościZAPRASZA

do składania pisemnych ofert na zakup nieruchomości położonych

w Paczkowie przy ul. Pocztowej 11Sprzedażą objęte jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 434/3, k.m. 1, obręb 0001, o pow. 0,2334 ha wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli.Nieruchomość położona jest w Paczkowie, przy ul. Pocztowej nr. 11 w powiecie nyskim, w województwie opolskim.Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą Nr OP1N/00031484/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.Oferowana cena nabycia nieruchomości nie może być niższa od kwoty 761 266, 00 PLN netto, (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 00/100).Podatek zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.Wadium wynosi 76 127,00 PLN ( słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia siedem zł. 00/100).
Oferty pisemne winny wpłynąć do dnia 08.02.2019 r. do godz. 8:00, do kancelarii Spółki mieszczącej się przy ul. Oleskiej 3, 45-052 Opole.Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej.Postępowanie ofertowe odbędzie się w dniu 08.02.2019 r., o godz. 9:00 w siedzibie Spółki Oddziału Opole przy ul. Waryńskiego nr 1 (pokój nr 308).Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 77/889 75 44, kom. 516 110 178 oraz osobiście w pok. nr 110 w Nysie przy ul. Bramy Grodkowskiej nr 2, w dniach od 10.01.2019 r. do 07.02.2019 r., w godz. od 8:00 do 14:00 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku).Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz o warunkach przetargu zostały udostępnione na stronach internetowych: www.tauron-dystrybucja.pl oraz www.tauron-nieruchomosci.pl

Image things

Paczków , Opolskie

761 266 zł | 1 158,80 m2

 • cena: 761 266 zł
 • 657 za m2
Image things

Paczków , Opolskie

100 800 zł | 1,00 m2

 • cena: 100 800 zł
 • 100 800 za m2