Brzeg, Opolskie

Obiekt | 1 136 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 136 000 zł
 • Miasto: Brzeg
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 1 136 000 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 114 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 21712X50849507
 • Termin wpłaty wadium: 2019-01-30 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 8/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 1738.


Obwieszczenie o przetargu
Syndyk masy upadłości Energy Investors Group S.A. w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości
1. Przedmiotem przetargu są prawo użytkowania wieczystego działki o numerze 52/1 AM 3, obręb ewidencyjny 1102, centrum, o całkowitej powierzchni 0,5043 ha, zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem biurowym oraz jednokondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym, dla którychSąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze OP1B/00035447/1, oraz prawo użytkowania wieczystego działki o numerze 52/8 w udziale 2226 /20000 stanowiącej według oświadczenia Dłużnika drogę dojazdową o całkowitej powierzchni 0,4466 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze OP1B/00014543/1.
2. Cena wywoławcza wynosi 1.136.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion sto trzydzieści sześć tysięcy złotych).
3. Pisemne oferty należy składać do dnia 30 stycznia 2019 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A,
00-454 Warszawa.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 114.000,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy złotych) przelewem na rachunek w banku SANTANDER BANK POLSKA S.A. o numerze: 74 1090 1870 0000 0001 3460 0929 z dopiskiem „PRZETARG - sygn. akt. X GUp 382/17 - GROBLI” najpóźniej do dnia 30 stycznia 2019 roku.
5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 1 lutego 2019 roku, o godzinie 1430, w sali nr 14.
6. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 22 375 73 80.

Image things

Brzeg , Opolskie

82 500 zł | 2 pokoje | 48,52 m2 | 1 piętro

 • cena: 82 500 zł
 • 1 700 za m2
Image things

Brzeg , Opolskie

329 250 zł | 419,56 m2

 • cena: 329 250 zł
 • 785 za m2
Image things

Brzeg , Opolskie

147 350 zł | 2 pokoje | 93,00 m2

 • cena: 147 350 zł
 • 1 584 za m2