Sitkówka, Świętokrzyskie

Obiekt | 4 235 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 7/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 1525.

Syndyk VIMEX S.A. w upadłości (sygn. akt X GUp 499/17) zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa VIMEX S.A. w upadłości z siedzibą w Piasecznie - lokalizacja gmina Sitkówka-Nowiny.
Przedmiotem przetargu - aukcji jest zorganizowana część przedsiębiorstwa VIMEX S.A. w upadłości zlokalizowana
w gminie Sitkówka-Nowiny. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą:
a) nieruchomość gruntowa zabudowana, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1L/00163553/8 (prawo użytkowana wieczystego gruntu działek o numerach ewidencyjnych: 480/235, 480/236, 480/237, 480/238, 480/239, 480/242, 480/243, 480/244, 480/245, 480/246 oraz
własność budynków, jako odrębnych nieruchomości);
b) nieruchomość gruntowa zabudowana, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1L/00163171/6 (prawo użytkowana wieczystego gruntu działki o numerze ewidencyjnym 46/16 oraz własność budynków, jako odrębnych nieruchomości);
c) nieruchomość gruntowa zabudowana, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1L/00163739/6 (prawo użytkowana wieczystego gruntu działek o numerach ewidencyjnych: 46/11, 46/17 i 480/269 oraz własność budynków, jako odrębnych nieruchomości);
d) nieruchomość gruntowa zabudowana, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1L/00163740/6 (prawo użytkowana wieczystego gruntu działki o numerze ewidencyjnym 46/15 oraz własność budynków i urządzeń, jako odrębnych nieruchomości);
e) nieruchomość gruntowa zabudowana, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1L/00167766/2 (prawo użytkowana wieczystego gruntu działki o numerze ewidencyjnym 707/11 - droga);
f) nieruchomość gruntowa zabudowana, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1L/00052450/5 (prawo użytkowana wieczystego gruntu działki o numerze ewidencyjnym 480/46 w udziale 5644302/10328500 - droga).

Część składników powyższej zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest przedmiotem umów najmu (22 umowy dotyczą
nieruchomości).
Minimalna cena sprzedaży to kwota 4 235 000,00 zł netto (słownie złotych: cztery miliony dwieście trzydzieści pięć
tysięcy, zero groszy).
Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 425 000,00 zł (słownie złotych: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy, zero groszy).
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2019 roku osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu
do sądu, a nie data nadania).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lutego 2019 roku w Gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w Sali nr A14, o godz. 1215.
Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa (wraz z operatami szacunkowymi oraz oszacowaniami wartości poszczególnych składników) i regulamin - warunki przetargu dostępne są do wglądu: w Kancelarii syndyka, ul. Kotsisa 2/4 lok. 14
w Warszawie, tel. 22 6145288, oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 499/17, w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

Image things

Koliszowy , Świętokrzyskie

1 102 268 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 102 268 zł
  • 1 102 268 za m2
Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

75 375 zł | 32,00 m2

  • cena: 75 375 zł
  • 2 355 za m2
Image things

Wysoka , Świętokrzyskie

89 325 zł | 3 pokoje | 75,40 m2 | 1 piętro

  • cena: 89 325 zł
  • 1 185 za m2