Kostrzyn Nad Odrą, Lubuskie

Obiekt | 730 829 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 7/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 1510.

Syndyk VIMEX S.A. w upadłości (sygn. akt X GUp 499/17) zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa VIMEX S.A. w upadłości z siedzibą w Piasecznie - lokalizacja Kostrzyn nad Odrą.
Przedmiotem przetargu - aukcji jest zorganizowana część przedsiębiorstwa VIMEX S.A. w upadłości zlokalizowana
w Kostrzynie nad Odrą. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą: nieruchomość gruntowa zabudowana, dla której Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr GW1S/00017995/8 (prawo użytkowania wieczystego gruntu działki o numerze ewidencyjnym 40/3 i własność budynku jako odrębnej nieruchomości) oraz ruchomości: maszyny i urządzenia, w tym suwnica oraz wyposażenie biurowe. Przedmiotowa nieruchomość wraz z wyposażeniem stanowi przedmiot umowy dzierżawy.
Minimalna cena sprzedaży to kwota 730 829,00 zł brutto (słownie złotych: siedemset trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć, zero groszy).
Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 75 000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy, zero
groszy).
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2019 roku osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do sądu, a nie data nadania).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lutego 2019 roku, w Gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie,
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w Sali nr A14, o godz. 1150.
Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa (wraz z operatami szacunkowymi oraz oszacowaniami wartości poszczególnych składników) i regulamin - warunki przetargu dostępne są do wglądu: w Kancelarii syndyka, ul. Kotsisa 2/4 lok. 14
w Warszawie, tel. 22 6145288, oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 499/17, w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Image things

Gubin , Lubuskie

720 000 zł | 4 514,50 m2

  • cena: 720 000 zł
  • 159 za m2
Image things

Pławidło , Lubuskie

17 500 zł | 43,47 m2

  • cena: 17 500 zł
  • 403 za m2
Image things

Nowa Sól , Lubuskie

62 153 zł | 2 pokoje | 53,46 m2 | 1 piętro

  • cena: 62 153 zł
  • 1 163 za m2