Radom, Mazowieckie

Obiekt | 3 427 925 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 3 427 925 zł
 • Miasto: Radom
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Mazowieckie
 • Cena za m2: 3 427 925 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 350 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 21707X50837797
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-01 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 7/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 1508.

Syndyk VIMEX S.A. w upadłości (sygn. akt X GUp 499/17) zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa VIMEX S.A. w upadłości z siedzibą w Piasecznie - lokalizacja Radom.
Przedmiotem przetargu - aukcji jest zorganizowana część przedsiębiorstwa VIMEX S.A. w upadłości zlokalizowana
w Radomiu. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą:
a) nieruchomość gruntowa zabudowana, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
prowadzi księgę wieczystą KW nr RA1R/00071817/2 (prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 35/5 i 35/7);
b) nieruchomość gruntowa częściowo zabudowana, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział
Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr RA1R/00120625/8 (prawo własności nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej halo/wiatą, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 99/83 - wraz z dwoma suwnicami trwale związanymi z halą);
c) nieruchomość gruntowa, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr RA1R/00118782/9 (prawo użytkowania wieczystego gruntu działki o numerze ewidencyjnym 99/84 w udziale 600/2449 - droga wewnętrzna);
d) nieruchomość gruntowa, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr RA1R/00153803/0 (prawo własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 141/1 i 141/2);
e) nieruchomość gruntowa, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00121592/4 (prawo użytkowania wieczystego gruntu działki o numerze ewidencyjnym 99/104 w udziale 18/40 - droga dojazdowa);
f) nieruchomość gruntowa, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00121591/7 (prawo użytkowania wieczystego gruntu działek o numerach ewidencyjnych: 99/92, 99/94, 99/97, 99/98, 99/102 w udziale 18/40 - droga dojazdowa);
oraz ruchomości: maszyny i urządzenia, w tym suwnice, pojazdy oraz wyposażenie biurowe.Część składników powyższej zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest przedmiotem umów najmu (2 umowy dotyczą nieruchomości, 6 umów dotyczy ruchomości).
Minimalna cena sprzedaży to kwota 3 427 925,00 zł netto (słownie złotych: trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem
tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć, zero groszy).
Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 350 000,00 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt tysięcy,
zero groszy).
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2019 roku osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu
do sądu, a nie data nadania).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lutego 2019 roku, w Gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie,
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w Sali nr A14, o godz. 1205.
Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa (wraz z operatami szacunkowymi oraz oszacowaniami wartości poszczególnych składników) i regulamin - warunki przetargu dostępne są do wglądu: w Kancelarii syndyka, ul. Kotsisa 2/4 lok. 14
w Warszawie, tel. 22 6145288, oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 499/17, w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Updłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A,
00-454 Warszawa.

Image things

Radom , Ustronie

136 000 zł | 3 pokoje | 52,00 m2 | 3 piętro

 • cena: 136 000 zł
 • 2 615 za m2
Image things

Radom , Śródmieście

102 000 zł | 2 pokoje | 59,55 m2 | 1 piętro

 • cena: 102 000 zł
 • 1 713 za m2
Image things

Radom , Planty

91 000 zł | 153,00 m2

 • cena: 91 000 zł
 • 595 za m2