Opacz Kolonia, Mazowieckie

Obiekt | 5 616 800 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Waldemara Dzionek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Dzionek Dom Handlowy Valdi w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza łączną sprzedaż z wolnej ręki:
a) Prawa własności nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 245 (dzielnica Ursus) stanowiącej działkę ew. nr 29 o powierzchni 2337 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie prowadzi KW o nr WA1M/00076355/0;
b) Prawa własności nieruchomości położonej w gminie Michałowice, miejscowości Opacz Kolonia, stanowiącej działkę ew. nr 358 o powierzchni 300 m2, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi KW nr WA1P/00102451/8;
c) Prawa własności nieruchomości położonej w gminie Michałowice, miejscowości Opacz Kolonia, stanowiącej działkę ew. nr 357 o powierzchni 200 m2, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi KW o nr WA1P/00023575/5.
Przedmiot sprzedaży stanowią trzy nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 2.837 m2. Nieruchomości tworzą funkcjonalną, zorganizowaną ekonomicznie całość zabudowaną budynkiem biurowym oraz budynkiem magazynowym, a także niewielkim budynkiem portierni. Teren nieruchomości jest w całości utwardzony kostką betonową. Działki gruntu są w całości ogrodzone - ogrodzenie wykonane z siatki stalowej na podmurówce. Działki mają bezpośredni dostęp do drogi publicznej od strony ulicy S. Bodycha.
Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 5.616.800,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset szesnaście tysięcy osiemset złotych i 00/100) netto (przy czym nabywca obowiązany jest do uiszczenia ceny sprzedaży wraz z podatkiem VAT, w przypadku gdy sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem).
Oferty należy składać w terminie do dnia 11 lutego 2019 roku na adres Kancelarii Notarialnej Notariusza Anety Orczyk: Kancelaria Notarialna Milena Stempień - Jachowicz, Aneta Orczyk Notariusze S.C., Al. Komisji Edukacji Narodowej 57 lok. 1, 02 - 797 Warszawa.
Warunkiem uczestnictwa w procesie sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 500.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Waldemara Dzionka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Dzionek DOM HANDLOWY VALDI w upadłości likwidacyjnej o nr: 39 1750 0009 0000 0000 2775 3906, z dopiskiem "Sprzedaż - sygn. akt. X GUp 93/15 - al. Jerozolimskie 245 w Warszawie" najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi jawnie w Kancelarii Notarialnej Notariusza Anety Orczyk: Kancelaria Notarialna Milena Stempień - Jachowicz, Aneta Orczyk Notariusze S.C., Al. Komisji Edukacji Narodowej 57 lok. 1, 02-797 Warszawa w dniu 18 lutego 2019 roku o godzinie 10:00.
Operaty szacunkowe sporządzone przez biegłych rzeczoznawców: REALEXPERTS.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 maja 2017 r. (znak: WN-ZKGK-9-TK-02-15-7-V2) i Renatę Chróstną MRICS REV na dzień 22 lutego 2018 r. oraz szczegółowe warunki sprzedaży przedmiotowej nieruchomości są udostępnione do wglądu w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Waldemara Dzionka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Dzionek DOM HANDLOWY VALDI w upadłości likwidacyjnej w Warszawie - Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w godz. 9:00-16:00 (tel. (22) 749 16 55, e-mail: [email protected]). Operaty szacunkowe (wyciągi) oraz szczegółowe warunki sprzedaży dostępne również na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com.

Image things

Piaseczno , Mazowieckie

13 425 zł | 1,00 m2

  • cena: 13 425 zł
  • 13 425 za m2
Image things

Warszawa , Wilanów

492 675 zł | 3 pokoje | 84,50 m2 | 4 piętro

  • cena: 492 675 zł
  • 5 830 za m2
Image things

Warszawa , Białołęka

193 607 zł | 2 pokoje | 49,70 m2 | 12 piętro

  • cena: 193 607 zł
  • 3 896 za m2