Bytom, Śląskie

Garaż | 10 500 zł | 17,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 10 500 zł
 • Miasto: Bytom
 • Powierzchnia: 17,00 m2
 • Województwo: Śląskie
 • Cena za m2: 618 zł
 • Ulica: Oświęcimska
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 050 zł
 • Rodzaj: Garaż
 • Numer oferty: 21696X50812035
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-13 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Bytomia
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż garażu wraz z działką gruntu nr 277/97,
położonego w Bytomiu przy ul. Oświęcimskiej.


Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej: działka gruntu nr 277/97 o powierzchni 17 m2, zapisana w księdze wieczystej KA1Y/00005284/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu. Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń). Nieruchomość stanowi własność gminy Bytom.

Opis nieruchomości: garaż murowany o powierzchni użytkowej 14,60 m2. Dojazd do garażu odbywać się będzie z ul. Prusa, przez bramę posesji nr 26 (ustanowiona służebność na działce nr 433/97). Przed garażem jest wystarczająca przestrzeń do manewrowania. Konstrukcja ścian garażu tradycyjna, murowana z cegły. Stan tynków pogorszony. Dach płaski, kryty papą. Brama wjazdowa drewniana, brak okien. Posadzka utwardzona, wejście do kanału.

Ustanawia się odpłatną służebność drogi koniecznej na działce nr 434/97, objętej księgą wieczystą KA1Y/00004610/0, stanowiącej własność gminy Bytom, na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 277/97. Wartość służebności wynosi: 665 zł + 152,95 zł (23%VAT)= 817,95 zł i płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego miasta:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia (ReRoŚ), przedmiotowa nieruchomość znajduje się w kwartale nr 112M. Tereny w tym kwartale przeznacza się na funkcje zabudowy mieszkaniowej.

W celu zapoznania się ze stanem technicznym nieruchomości należy skontaktować się z Punktem Obsługi Mieszkańca nr 6 w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 77, tel. (32) 281 04 88 wew. 102 i 103.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10 500 zł

Minimalne postąpienie wynosi 110 zł

Wadium w wysokości 1 050 zł należy wnosić w pieniądzu w kasie tut. urzędu w pok. 213 (pn. 800–1600; wt. - pt. 800–1330) lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu: GETIN BANK S.A. Bytom nr 49 1560 1049 0000 9030 0005 1567, w terminie do dnia 13 lutego 2019 r. włącznie. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego uczestnika przetargu lub datę stempla potwierdzającego dokonanie wpłaty w urzędzie pocztowym Poczty Polskiej lub w banku.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 m-ce),
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
- pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2019 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju nr 313a.

Wylicytowana cena nieruchomości oraz wartość służebności drogi koniecznej w wysokości 817,95 zł płatne są przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.
Nabywca przejmie nieruchomość w stanie istniejącym.

Informacje dot. przetargu można uzyskać:
w Wydziale Obrotu Nieruchomościami: pok. 327, tel. (32) 78 68 327 i pok. 313a, tel. (32) 78 68 348
Ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej: www.bytom.pl/miasto / nieruchomości
i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Image things

Bytom , Śląskie

98 000 zł | 2 pokoje | 48,37 m2 | 8 piętro

 • cena: 98 000 zł
 • 2 026 za m2
Image things

Bytom , Śląskie

127 267 zł | 110,98 m2 | 4 piętro

 • cena: 127 267 zł
 • 1 147 za m2
Image things

Bytom , Śląskie

35 000 zł | 138,07 m2

 • cena: 35 000 zł
 • 253 za m2