Bytom, Śląskie

Garaż | 14 000 zł | 17,97 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 14 000 zł
 • Miasto: Bytom
 • Powierzchnia: 17,97 m2
 • Województwo: Śląskie
 • Cena za m2: 779 zł
 • Ulica: Osiedle Hutnicze
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 400 zł
 • Rodzaj: Garaż
 • Numer oferty: 21695X50809693
 • Termin wpłaty wadium: 2019-01-31 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Bytomia
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż garażu wraz z działką gruntu
oraz udziałem w wysokości 1/19 w nieruchomości gruntowej,
położonego Bytomiu przy ul. Osiedle Hutnicze (działka gruntu nr 1133/9).Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej:
- działka gruntu nr 1133/9 o powierzchni 22 m2, zapisana w księdze wieczystej KA1Y/00008340/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów (obciążeń). Nieruchomość stanowi własność gminy Bytom.
- udział w wysokości 1/19 w nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 1152/9 o powierzchni 415 m2, zapisana w księdze wieczystej KA1Y/00008359/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu.

Opis nieruchomości: garaż murowany o powierzchni 17,97 m2, w zabudowie szeregowej. Konstrukcja ścian garażu tradycyjna, murowana z cegły. Stan tynków pogorszony. Dach płaski, kryty papą. Brama wjazdowa metalowa, skorodowana. Posadzka utwardzona - uszkodzona. W garażu brak instalacji. Przed garażem jest ograniczona przestrzeń do manewrowania, tj. dla wjazdu i wyjazdu. Do nieruchomości dojazd odbywa się ul. Kosynierów i ul. Osiedle Hutnicze, a następnie przez działkę drogową nr 1152/9, w której udział będzie sprzedany nabywcy nieruchomości.

Dla przedmiotowego terenu brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bytomia - przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako 1.M1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i niskiej intensywności.

W celu zapoznania się ze stanem technicznym nieruchomości należy skontaktować się z Punktem Obsługi Mieszkańca nr 3 w Bytomiu przy ul. Baczyńskiego 1, tel. 669 502 255.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 14 000 zł, w tym wartość udziału w wysokości 1/19 w nieruchomości gruntowej – 2 131 zł.

Do wylicytowanej ceny udziału w nieruchomości gruntowej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Minimalne postąpienie wynosi 140 zł.

Wadium w wysokości 1 400 zł należy wnosić w pieniądzu w kasie tut. urzędu w pokoju nr 213 (pn. 800–1600; wt. - pt. 800–1330) lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu: GETIN BANK S.A. Bytom nr 49 1560 1049 0000 9030 0005 1567, w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. włącznie. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego uczestnika przetargu lub datę stempla potwierdzającego dokonanie wpłaty w urzędzie pocztowym Poczty Polskiej lub w banku.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 m-ce),
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
- pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2019 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju nr 313a.


Wylicytowana cena nieruchomości, w tym udział w wysokości 1/19 w nieruchomości gruntowej wraz z podatkiem VAT w wysokości 23%, płatne są przed zawarciem umowy notarialnej.

Nabywca przejmie nieruchomość w stanie istniejącym.
Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.


Informacje dot. przetargu można uzyskać:
w Wydziale Obrotu Nieruchomościami: pok. 327, tel. (32) 786 83 27 i pok. 313a, tel. (32) 786 83 48
Ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej: www.bytom.pl/miasto /nieruchomości
i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Image things

Bytom , Śląskie

68 250 zł | 2 pokoje | 37,02 m2 | 1 piętro

 • cena: 68 250 zł
 • 1 844 za m2
Image things

Bytom , Śląskie

28 000 zł | 2 pokoje | 61,94 m2 | 2 piętro

 • cena: 28 000 zł
 • 452 za m2
Image things

Bytom , Śląskie

98 000 zł | 2 pokoje | 48,46 m2 | 8 piętro

 • cena: 98 000 zł
 • 2 022 za m2