Gdańsk, Oliwa

Mieszkanie | 260 000 zł | 40,90 m2

- 28 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 260 000 zł
 • Miasto: Gdańsk
 • Powierzchnia: 40,90 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 6 357 zł
 • Ulica: Karpacka 4B
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 26 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 21693X50805009
 • Termin wpłaty wadium: 2019-01-21 - Co to znaczy?

Opis

OGLOSZENIE
Zarzqd Robotniczej Spotdzielni Mieszkaniowej „Budowlani" w Gdarisku,
80-339 Gdansk, al. Grunwaldzka 569 ogtasza ustny przetarg nieograniczony na nabycie
wtasnosci lokalu mieszkalnego o powierzchni uzytkowej 40,90 przy
ul. Karpackiej 4B w Gdansku
cena wywotawcza 260 000,00 zt
Przetarg odb^dzie si? w dniu 22 stycznia 2019r. o godzinie 12 w siedzibie
Spotdzielni przy al. Grunwaldzkiej 569 w Gdansku
Przyst^pujqcy do przetargu winien wniesc wadium w wysokosci 10% ceny
wywotawczej tj. 26 000,00 z\j pot godziny przed przetargiem w kasie spotdzielni.
W przetargu mog^ uczestniczyc osoby fizyczne legitymujqce si? obywatelstwem polskim lub
pahstwa Unii Europejskiej, a takze kart^ statego pobytu w Polsce w przypadku cudzoziemca
spoza Unii Europejskiej.
Wadium przepada na rzecz Spotdzielni jezeli:
- wptacajqcy wadium nie przyst^pi do przetargu,
- wygrywaj^cy przetarg nie dokona wptaty wymaganej wartosci odr?bnej wtasnosci
lokalu w terminie 30 dni i nie spetni wymogow statutowycti
W takim wypadku jego oferta przestaje wiqzac Spotdzielni?.
Wygrywaj^cy przetarg zobowiqzany jest do wst^pienia w poczet cztonkow spotdzielni przed
podpisaniem aktu notarialnego umowy ustanowienia odr?bnej wtasnosci lokalu i
przeniesienia wtasnosci.
Mieszkanie mozna obejrzec w dni powszednie w dniach 08.01 do 21.01.2019r. w
godzinacti od 12°° -14°° po wczesniejszym umowieniu si? w Spotdzielni
Regulamin przetargu oraz blizsze informacje mozna uzyskac w dziale
cztonkowsko-mieszkaniowym Spotdzielni, Gdansk al. Grunwaldzka 569,
pokoj 13 , tel. 58 552-00-08, 58 552-09-42 w. 43
Spotdzielnia zastrzega sobie mozliwosc odwotania lub uniewaznienia przetargu bez
podania przyczyny ^astQpca P|eze3a Zsrzsdu

Image things

Gdańsk , Osowa

249 458 zł | 2 pokoje | 69,80 m2 | 2 piętro

 • cena: 249 458 zł
 • 3 574 za m2
Image things

Gdańsk , Strzyża

162 315 zł | 31,21 m2

 • cena: 162 315 zł
 • 5 201 za m2
Image things

Gdańsk , Pomorskie

266 250 zł | 3 pokoje | 74,90 m2 | 3 piętro

 • cena: 266 250 zł
 • 3 555 za m2