Bogatynia, Dolnośląskie

Lokal użytkowy | 30 000 zł | 27,82 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 30 000 zł
 • Miasto: Bogatynia
 • Powierzchnia: 27,82 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 1 078 zł
 • Ulica: Żytawska 26
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 000 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 21692X50802667
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-11 - Co to znaczy?

Opis

STAROSTA ZGORZELECKI OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA
1. Oznaczenie i opis nieruchomości: Lokal niemieszkalny nr 1 o pow. 27,82 m2 położony w Bogatyni przy ul. Alei Zytawskiej 26 wraz z udziałem wynoszącym 16/100 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki nr 13 AM-16 obręb Bogatynia II o pow. 0,0823 ha. Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest księga wieczysta o numerze JG17/00018841/7, natomiast dla nieruchomości gruntowej księga wieczysta o numerze JG17/00008139/0.
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/347/2002 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 5 sierpnia 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu: MM2 - tereny funkcji mieszanej - mieszkaniowej oraz usługowo produkcyjnej o skoncentrowanych układach zabudowy. Działka zlokalizowana jest w granicach obszarów zagrożonych powodziami oraz w granicy obszaru wskazanego do objęcia ochroną wartości zabytkowych.
3. Cena wywoławcza nieruchomości: - lokal niemieszkalny nr 1 położony w. Bogatyni przy ul. Alei Żytawskiej 26 - 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Sprzedaż zwolniona z podatku VAT. Nabywca ponosić będzie opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, płatne do 31 marca każdego roku. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
4. Obciążenia nieruchomości. Bez obciążeń
5. Termin i miejsce przetargu. Przetarg odbędzie się dnia 14 lutego 2019 roku o godzinie 900 w budynku nr 8 Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, II piętro, pokój nr 304, Wydział Gospodarki Nieruchomościami. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 300,00 zł co stanowi 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6. Forma, termin i miejsce wniesienia wadium oraz warunki uczestnictwa
w przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, w wysokości 5.000,00 zł najpóźniej do dnia 11 lutego 2019 r. na konto Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu prowadzone przez Bank Millennium S.A. Nr 06 1160 2202 0000 0001 7458 6728.
UWAGA! Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. Wniesione wadium zostanie:
zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg; zwrócone niezwłocznie, jeżeli osoba wpłacająca wadium przetargu nie wygra – jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub
zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
- złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu,
warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń; przedłożenie dokumentów stwierdzających tożsamość (w przypadku osób prawnych, umowy spółki aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, aktualnie potwierdzonej listy wspólników oraz pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki), w przypadku kopii należy ją potwierdzić za zgodność z oryginałem; złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu (aktualnym stanem zagospodarowania gruntów) w związku z tym nie występowaniem z roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu kupna;
przedłożenie dowodu wniesienia wadium. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników w przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawienie się uczestnika, który wygra przetarg, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy kupna lub nie złożenie w wymaganym terminie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c., wadium nie podlega zwrotowi. Wszystkie koszty z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Wydanie nieruchomości nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 11 października 2018 r. o godz. 9.00. Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8, II piętro, pok. 304, tel. 75 77 50 188 wew.3. Zastrzega się odwołanie przetargu z uzasadnionych przyczyn. W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo zmiany ogłoszenia o przetargu. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 14.01.2019 r. do 14.02.2019 r.

Image things

Bogatynia , Dolnośląskie

93 000 zł | 3 pokoje | 100,10 m2 | 1 piętro

 • cena: 93 000 zł
 • 929 za m2
Image things

Bogatynia , Dolnośląskie

121 500 zł | 2 pokoje | 54,70 m2 | 3 piętro

 • cena: 121 500 zł
 • 2 221 za m2
Image things

Bogatynia , Dolnośląskie

129 750 zł | 2 pokoje | 49,60 m2 | 1 piętro

 • cena: 129 750 zł
 • 2 616 za m2