Wierzchowina, Lubelskie

Obiekt | 17 525 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk Masy Upadłości Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Żółkiewce w
upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Żółkiewce ogłasza konkurs ofert na sprzedaż
nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości :
1. nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 1325 o
powierzchni 0,07 ha, położonej w Wierzchowinie, dla której nie jest prowadzona
księga wieczysta – cena wywoławcza nieruchomości: 17 524,80 zł

Wadium
1. - 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
Wadia muszą wpłynąć na rachunek bankowy w Banku Pekao SA I o/Lublin nr 73
1240 1503 1111 0010 7725 8976 w terminie do dnia 24.01.2018r. do godziny 17:00 Za
datę wpływu przyjmuje się datę uznania kwoty na rachunku. Wadium wpłacone przez
oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W
przypadku nie dojścia do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie
oferenta, którego oferta została wybrana, wpłacone przez niego wadium nie podlega
zwrotowi i zostanie włączone do funduszów masy upadłości. Wadium wpłacone przez
oferenta, którego oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi.
Oferty nabycia przedmiotu należy składać z podaniem nazwy oferenta, z zaproponowaną
ceną w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również
w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Budowlana 50 lok 203 „Konkurs ofert- nie otwierać IX GUp 115/17’
Oferty nabycia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.01.2019r.
do godziny 10:45 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2019r. o godzinie 11:00 w
Kancelarii Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203 20-469 Lublin.

Image things

Lublin , Lubelskie

14 667 zł | 13,51 m2

  • cena: 14 667 zł
  • 1 086 za m2
Image things

Biała Podlaska , Lubelskie

77 031 zł | 2 pokoje | 38,80 m2 | 4 piętro

  • cena: 77 031 zł
  • 1 985 za m2
Image things

Hańsk , Lubelskie

384 684 zł | 1,00 m2

  • cena: 384 684 zł
  • 384 684 za m2