Świętajno, Warmińsko-Mazurskie

Obiekt | 231 518 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Maciej Kowalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-03-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczytnie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 12-100 Szczytno, pokój sala nr V, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Piasutno 42,Piasutno, 12-140 Świętajno, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1S/00022447/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana (rolna, działki nr 622/4, 627/13 o łącznej pow. 659m2) stanowiąca własność Marka Witkowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW OL1S/00022447/1

Suma oszacowania wynosi 308 690,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 231 517,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 869,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala - Departament Operacji Krajowych 90 20300045 1110 0000 0213 6850.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Szczytnie mieszczącym się pod adresem: ul. Sienkiewicza 8, Szczytno, 12-100 Szczytno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Image things

Iława , Warmińsko-Mazurskie

240 750 zł | 93,40 m2

  • cena: 240 750 zł
  • 2 578 za m2
  • cena: 80 850 zł
  • 888 za m2
Image things

Markusy , Warmińsko-Mazurskie

187 400 zł | 280,00 m2

  • cena: 187 400 zł
  • 669 za m2