Reda, Pomorskie

Obiekt | 1 014 750 zł | 779,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-03-2019 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck, sala 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Pucka/Olchowa , 84-240 Reda, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00082135/0.
Opis nieruchomości:
W skład nieruchomości wchodzą dwie działki gruntu o łącznej powierzchni 5108 m2. Działka nr 1273/6 jest zabudowana częścią budynku hotelowo-gastronomiczno-usługowego – skrzydło w rozbudowie. Wewnątrz jest stan surowy zamknięty. Na poziomie części rekreacyjnej (planowanego basenu) brak okien, na pozostałych kondygnacjach okna są wstawione. Na tym poziomie wykonana jest niecka pod basen. Na parterze i w dwóch pokojach rozprowadzona instalacja elektryczna (na parterze częściowo). Pozostałych instalacji brak. Rozpoczęto tynkowanie ścian wewnętrznych w pokojach. Posadzki są wylane. Elewacja (prócz okien na parterze) i dach wykonane. Poddasze nieużytkowe pozostaje do docieplenia. Jest to budynek dwupiętrowy z poddaszem nieużytkowym. Działka nr 1273/7 nie jest zabudowana. Działki są nieregularnych kształtów. Działka nr 1273/7 sąsiaduje z rzeczką Reda. Na działce nr 1273/7 stoi słup energetyczny i przez obie działki przebiega strefa ochronna linii energetycznej. Działka nr 1273/7 przeznaczona jest pod zieleń. Działki nie mają zapewnionego prawnie dostępu do ulicy Puckiej – wjazd od strony Puckiej odbywa się za pośrednictwem dz. 1272/3 i 1272/1. Działka nr 1273/7 styka się natomiast z ulicą Olchową. W budynku (przedmiotowe skrzydło) na I i II piętrze zaprojektowano po 10 pokoi z łazienkami, jednakże część pomieszczeń znajduje się poza granicą działki nr 1273/6 (po dwa pokoje i część kolejnych dwóch pokoi oraz część korytarza. Wejście do przedmiotowej części budynku będzie możliwe z klatki schodowej znajdującej się pomiędzy obiektami oraz z klatki schodowej znajdującej się od strony zachodniej. - powierzchnia użytkowa: ?779,80 m2

Suma oszacowania wynosi 1 353 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 014 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 135 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Maciej Nogalski

Image things

Reda , Pomorskie

132 000 zł | 3 pokoje | 74,44 m2 | 1 piętro

  • cena: 132 000 zł
  • 1 773 za m2