Jędrzejów, Świętokrzyskie

Obiekt | 715 436 zł | 257,91 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-02-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11 Listopada 74, 28-300 Jędrzejów, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika , położonej przy Walerona 8/28-300, 28-300 Jędrzejów, dla której SĄD REJONOWY JĘDRZEJÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/00042431/1.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej zabudowanej , składajacej się z prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka ewidencyjna numer 458/7 o powierzchni 2823 mkw. oraz stanowiących odrębny przedmiot prawa własności budynków i budowli: - budynek magazonowo-produkcyjny o powierzchni 601,17 mkw. - budynek biurowy o powierzchni 194,23 mkw. - budynek magazynowy o powierzchni 257,91 mkw. posadowionych na tym gruncie , zlokalizowana w miejscowości Jędrzejów przy ul. Walerona 8 , obręb 6 Jędrzejów, jednostka ewidencyjna Jędrzejów - miasto , powiat jędrzejowski , wojew.świętokrzyskie , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00042431/1.

Suma oszacowania wynosi 1 073 154,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 715 436,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 107 315,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. o/ Jędrzejów 28124044161111000049586019.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy


Tomasz Wojciechowski

Image things

Jędrzejow , Świętokrzyskie

135 085 zł | 1,00 m2

  • cena: 135 085 zł
  • 135 085 za m2
Image things

Jędrzejów , Świętokrzyskie

699 919 zł | 1,00 m2

  • cena: 699 919 zł
  • 699 919 za m2