Warszawa, Bielany

Mieszkanie | 741 900 zł | 4 pokoje | 117,00 m2 | 1 piętro

- 31 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Marcin Jachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-02-2019 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z siedzibą przy Kocjana 3, 01-473 Warszawa, pokój 1040, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:., położonej przy Rudzka 28/28, 01-689 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00457043/5.

Suma oszacowania wynosi 989 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 741 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 98 920,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BRE Bank S.A. 71 11402017 0000 4002 0986 2139.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza mieszczącym się pod adresem: Kocjana 3, Warszawa, 01-473 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Warszawa , Śródmieście

878 400 zł | 66,98 m2 | 2 piętro

  • cena: 878 400 zł
  • 13 114 za m2
Image things

Warszawa , Mokotów

333 000 zł | 2 pokoje | 47,20 m2 | Parter

  • cena: 333 000 zł
  • 7 055 za m2
Image things

Warszawa , Białołęka

272 667 zł | 3 pokoje | 68,50 m2 | 2 piętro

  • cena: 272 667 zł
  • 3 981 za m2