Grąbczyn, Zachodniopomorskie

Obiekt | 293 850 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-01-2019 o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku z siedzibą przy ul. Jasna 3, 78-400 Szczecinek, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy , 78-411 Grąbczyn, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00016129/7.

Suma oszacowania wynosi 391 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 293 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 180,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział Szczecinek 08 1090 1711 0000 0001 1700 3080 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
23.01.2019 08:00 - 08:15
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Szczecinku mieszczącym się pod adresem: ul. Jasna 3, Szczecinek, 78-400 Szczecinek.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Recz , Zachodniopomorskie

80 000 zł | 3 pokoje | 54,68 m2

  • cena: 80 000 zł
  • 1 463 za m2
Image things

Godków , Zachodniopomorskie

57 398 zł | 3 pokoje | 51,40 m2

  • cena: 57 398 zł
  • 1 117 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

7 500 000 zł | 1 865,00 m2

  • cena: 7 500 000 zł
  • 4 021 za m2