Dziećmorowice, Dolnośląskie

Obiekt | 483 267 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Zastępca Asesor Edward Chmura na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-02-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych, pokój 11a_2013, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:., położonej przy , 58-308 Dziećmorowice, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00023292/9.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntową zabudowaną dwupiętrowym, nie podpiwniczonym budynkiem produkcyjno – biurowo - mieszkalnym, położoną w Dziećmorowicach gmina Walim działki nr 160/2 oraz 169/1 o łącznej powierzchni 1,0156ha Uwaga : Budynek warsztatowy w części znajduje się na działce stanowiącej drogę gminną dz. Nr 145/1. (Rękojmia powinna być złożona nie później niż na godzinę przed licytacją, w dniu na który została wyznaczona)

Suma oszacowania wynosi 724 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 483 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 72 490,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 78 1090 2271 0000 0005 8400 0760.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Zastępca Asesor Edward Chmura

Image things

Lwówek Śląski , Dolnośląskie

25 000 zł | Kawalerka | 23,80 m2 | Parter

  • cena: 25 000 zł
  • 1 050 za m2
Image things

Świętoszów , Dolnośląskie

63 000 zł | 2 pokoje | 37,25 m2 | 4 piętro

  • cena: 63 000 zł
  • 1 691 za m2
Image things

Ziębice , Dolnośląskie

70 933 zł | 47,07 m2 | 1 piętro

  • cena: 70 933 zł
  • 1 507 za m2