Mieroszów, Dolnośląskie

Dom | 602 667 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Zastępca Asesor Edward Chmura na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-02-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych, pokój 11_213, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:, położonej przy ul. Wałbrzyska 30,Kowalowa, 58-350 Mieroszów, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00024392/7.
Opis nieruchomości:
nieruchomość - wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 30 położoną w Kowalowej, gmina Mieroszów przy ul. Wałbrzyskiej 30 o powierzchni 0,74ha w użytkowaniu wieczystym do 05-12-2089r. i stanowiący odrębną nieruchomość budynek mieszkalny jednorodzinny, UWAGA! Stwierdzono niezgodność księgi wieczystej ze stanem faktycznym , w dziale I_O „ Budynek „ . Nr porządkowy budynku ujawniony w księdze wieczystej jako „30”. Natomiast w dziale I-O działka ewidencyjna – ulica oraz zgodnie z informacjami zawartymi w wypisie z rejestru gruntów i na mapie budynek ma nr „30 A”

Suma oszacowania wynosi 904 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 602 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 90 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 78 1090 2271 0000 0005 8400 0760.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Zastępca Asesor Edward Chmura

Image things

Mieroszów , Dolnośląskie

39 900 zł | 110,80 m2

  • cena: 39 900 zł
  • 360 za m2
Image things

Mieroszów , Dolnośląskie

99 900 zł | 3 pokoje | 136,10 m2 | 2 piętro

  • cena: 99 900 zł
  • 734 za m2