Gdańsk, Matarnia

Dom | 2 856 750 zł | 446,13 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w sprawach egzekucyjnych sygn. akt Km 1632/17 (sprawa główna) oraz Km 1361/17

w dniu 07-02-2019 r. o godz. 11:00

w budynku A sala nr A88 (IV piętro) Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. Piekarnicza 10 odbędzie się

pierwsza licytacja

należącego do dłużników prawa do nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Radarowej 6, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00104765/2. Na nieruchomość składają się działki ewidencyjne nr 501/1, 501/2, 501/5 i 501/6 łącznego obszaru 2474 m2. Działki nr 501/2 i 501/6 są zabudowane budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, 1,5-kondygnacyjnym, wolnostojącym, wzniesionym w 2008 r. w technologii tradycyjnej – murowanym, o powierzchni użytkowej 446,13 m2. Budynek formalnie nie został oddany do użytkowania. Na układ funkcjonalny budynku mieszkalnego składają się: na parterze sień, hall, korytarz, 3 pokoje, kuchnia, spiżarka, jadalnia, łazienka, pralnia, sauna, kotłownia, pom. gospodarcze, składzik oraz garaż dwustanowiskowy, schowek, toaleta i garaż. Na poddaszu: 4 pokoje, hall oraz 2 łazienki i przedpokój.
Suma oszacowania wynosi 3 809 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 856 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 380 900,00 zł w kasie kancelarii w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego orzeczenia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku
28 12405400 1111 0010 4744 2387 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Brak jest możliwości wpłaty rękojmi na sali sądowej.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać odpis protokołu opisu
i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego w godzinach urzędowania
w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu,
że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

Image things

Gdańsk , Pomorskie

609 750 zł | 191,40 m2

  • cena: 609 750 zł
  • 3 186 za m2
Image things

Gdańsk , Pomorskie

339 000 zł | 3 pokoje | 81,60 m2

  • cena: 339 000 zł
  • 4 154 za m2
Image things

Gdańsk , Strzyża

17 250 zł | 1,00 m2

  • cena: 17 250 zł
  • 17 250 za m2