Śrem, Wielkopolskie

Obiekt | 329 250 zł | 338,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Arkadiusz Wajnor na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-02-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Śremie z siedzibą przy Franciszkańska 4, 63-100 Śrem, pokój 7, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:położonej przy ul. Wąska/Popiełuszki , 63-100 Śrem, dla której Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1M/00037088/9.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w Śremie, u zbiegu ul. Wąskiej i ul. Popiełuszki. Składa się z dwóch działek gruntu - nr ew. 976/13 i 977/3 - tworzących obszar o łącznej powierzchni 0,0601 ha. Zabudowana zespołem dwóch budynków o funkcji produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym oraz funkcji mieszkalnej. Nieruchomość ma zapewniony bezpośredni dostęp do dróg publicznych oraz dostęp do przebiegających w ciągu dróg dojazdowych sieci uzbrojenia technicznego: sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Pow. użytkowa zabudowy wynosi: 338,1 m2, w tym: pow. produkcyjno-magazynowa z zapleczem (3 pomieszczenia produkcyjno-magazynowe oraz pomieszczenie biurowe, pomieszczenie socjalne i toaleta) - 221,4 m2, pow. mieszkalna: 116,7 m2 (2 lokale mieszkalne 68,0 m2 i 48,7 m2).

Suma oszacowania wynosi 439 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 329 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 4027 0000 1702 1320 9251.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Śremie mieszczącym się pod adresem: Franciszkańska 4, Śrem, 63-100 Śrem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Śrem , Wielkopolskie

80 025 zł | 2 pokoje | 37,50 m2

  • cena: 80 025 zł
  • 2 134 za m2
Image things

Śrem , Wielkopolskie

185 000 zł | 3 pokoje | 59,10 m2 | 4 piętro

  • cena: 185 000 zł
  • 3 130 za m2
Image things

Śrem , Wielkopolskie

141 525 zł | 4 pokoje | 74,70 m2 | Parter

  • cena: 141 525 zł
  • 1 895 za m2