Sianów, Zachodniopomorskie

Garaż | 7 760 zł | 18,67 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Karol Cygert na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-02-2019 o godz. 14:15 pod adresem: Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny, ul. Andersa 17/Sala4a, 75-950 Koszalin, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ul. Dębowa , 76-004 Sianów, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00027004/7.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 203 o pow. 0,0019ha w użytkowaniu wieczystym do 06-10-2097r. oraz budynku o numerze ewidencyjnym nr 206 o powierzchni zabudowy 20,00m2 i powierzchni użytkowej 18,67m2 wykorzystywany jako garaż samochodowy

Suma oszacowania wynosi 10 347,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 760,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 034,70 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (962 kpc). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Jeżeli książeczka oszczędnościowa nie jest wystawiona na okaziciela, można ją przyjąć tytułem rękojmi tylko wówczas, gdy wraz z książeczką licytant złoży komornikowi pisemne upoważnienie do podjęcia kwoty rękojmi, w którym wskazane będzie imię i nazwisko komornika, podpis zaś wierzyciela książeczki będzie urzędowo poświadczony. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bałtycki Bank Spółdzielczy 65 8566 0003 0600 7294 2005 0001.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Karol Cygert

Image things

Szczecinek , Zachodniopomorskie

1 zł | 3 pokoje | 56,71 m2 | 1 piętro

  • cena: 1 zł
  • 0 za m2
Image things

Szczecin , Skolwin

42 000 zł | 2 pokoje | 66,66 m2 | Parter

  • cena: 42 000 zł
  • 630 za m2
Image things

Szczecinek , Zachodniopomorskie

107 000 zł | 2 pokoje | 44,00 m2 | Parter

  • cena: 107 000 zł
  • 2 432 za m2