Rekowo Górne, Pomorskie

Dom | 252 000 zł | 123,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-03-2019 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 , pokój sala 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Wrzosowa , 84-123 Rekowo Górne, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD2W/00032333/0.
Opis nieruchomości:
W skład nieruchomości zabudowanej wchodzi działka gruntu obszaru 520 m2 zabudowane wolnostojącym, parterowym z użytkowym poddaszem budynkiem mieszkalnym. Zgodnie z projektem budynek ma powierzchnię użytkową 123,50 m2, w tym wbudowany garaż o powierzchni 20,00 m2 Teren działki jest płaski i jest regularnego kształtu. Dojście do budynku i wjazd jest utwardzony kamieniem. Za budynkiem znajduje się taras z betonu. Działka ogrodzona – od frontu płot z metalowych przęseł. W pozostałym zakresie teren aktualnie jest zaniedbany, zarośnięty – do uporządkowania. Budynek mieszkalny wybudowany został na podstawie pozwolenia na budowę z 2007 r., przeniesionego na obecnego właściciela w 2009 r. Brak informacji, czy budynek został oddany do użytkowania. Budynek zgodnie z projektem wybudowany w technologii tradycyjnej – ława fundamentowa żelbetowa; ściany murowane, docieplone od zewnątrz styropianem z zatartym klejem (brak tynku zewnętrznego). Dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką. Dnia 03.07.2015 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski wydał postanowienie, zgodnie z którym, w związku z nieudostępnieniem w wyznaczonym terminie nieruchomości do oględzin - należy dokonać oszacowania nieruchomości na podstawie dokumentów uzyskanych z Urzędu Miasta i innych. Dokumentację projektową budynku uzyskano z archiwum Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pucku. W budynku zgodnie z projektem na parterze znajdują się: wiatrołap, hol, spiżarnia, kuchnia, salon, pokój, łazienka, kotłownia i garaż. Na poddaszu zgodnie z projektem zlokalizowane są trzy pokoje, łazienka i hol ze schodami. Na parterze w kotłowni ściany obłożone są glazurą. W kuchni podłoga wyłożona terakotą, w salonie panelami. Ściany otynkowane malowane lub obłożone tapetami. Okna pcv. Na parterze brak futryn oraz drzwi wewnętrznych. W salonie jest miejsce przygotowane do montażu kominka. Grzejniki płytowe. Kuchnia bez zabudowy i sprzętu AGD. Co do pozostałego standardu wykończenia i wyposażenia, z uwagi na nieudostępnienie nieruchomosci do oględzin wewnątrz, brak informacji – przyjęto przeciętny, typowy standard wykończenia i wyposażenia pozostałych pomieszczeń. Instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, ogrzewanie etażowe – piec na ekogroszek. Mając powyższe na uwadze, fakt, iż jest to budynek nowowybudowany wymagający jeszcze od zewnątrz przeprowadzenia części prac wykończeniowych, m.in. brak drzwi wewnętrznych, stan techniczny budynku określono jako bardzo dobry, zaś standard wykończenia i wyposażenia określono jako zadawalający. Parametry budynku zgodnie z projektem: powierzchnia zabudowy: 100,6 m2 powierzchnia użytkowa: 123,5 m2 w tym garaż: 20,0 m2 powierzchnia netto (podłóg): 135,0 m2 powierzchnia całkowita: 156,7 m2 kubatura: 548,5 m3 Przeznaczenie w planie miejscowym: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Rekowa Górnego w Gminie Puck zatwierdzonym Uchwałą RG Puck Uchwałą nr XIX/57/04 z dnia 28.04.2004 r. z późniejszymi zmianami - nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Suma oszacowania wynosi 336 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 252 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Mały Baldram , Pomorskie

51 675 zł | 63,00 m2

  • cena: 51 675 zł
  • 820 za m2
Image things

Luzino , Pomorskie

355 000 zł | 111,10 m2

  • cena: 355 000 zł
  • 3 195 za m2
Image things

Skwierzyna , Pomorskie

138 000 zł | 171,56 m2

  • cena: 138 000 zł
  • 804 za m2