Rypin, Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 96 750 zł | 3 pokoje | 65,60 m2

- 53 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rypinie Zastępca Anna Grzywińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-02-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rypinie z siedzibą przy ul. Warszawska 42, 87-500 Rypin, pokój 17, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: położonego przy Wojska Polskiego 8/22, 87-500 Rypin, dla którego Rejestr Spółdzielni Mieszkaniowe Lokatowsko-Własnościowej prowadzi zbiór o oznaczeniu -.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o pow.użytkowej 65,60mkw, na którą składają się: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc i przedpokój. Pomieszczeniem przynależnym do lokalu jest piwnica. Lokal nie ma urządzonej KW, wpisany jest w rejestrze lokali własnościowych SML-W w Rypinie, ul. Wojska Polskiego 9.

Suma oszacowania wynosi 129 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 96 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 82 1020 5024 0000 1602 0010 0776.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Zastępca Anna Grzywińska

Image things

Rypin , Kujawsko-Pomorskie

44 145 zł | 59,16 m2

  • cena: 44 145 zł
  • 746 za m2
Image things

Rypin , Kujawsko-Pomorskie

118 500 zł | 213,00 m2

  • cena: 118 500 zł
  • 556 za m2
Image things

Rypin , Kujawsko-Pomorskie

90 750 zł | 2 pokoje | 53,33 m2 | 1 piętro

  • cena: 90 750 zł
  • 1 702 za m2