Katowice, Śląskie

Mieszkanie | 93 000 zł | 2 pokoje | 102,47 m2 | 1 piętro

- 88 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach


Radosław Hora


Kancelaria Komornicza, ul. Rymera 3, Katowice, 40-048 Katowice


tel. (32) 733 30 51 / fax. (32) 733 30 51


Sygnatura: Km 795/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Radosław Hora na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-04-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z siedzibą przy ul. Warszawska 45, 40-078 Katowice, pokój 225, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Korfantego 113/4, 40-156 Katowice, dla którego Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział XI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1K/00081002/7.


Suma oszacowania wynosi 124 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING BANK Śląski 18 1050 1214 1000 0023 6024 0838.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach mieszczącym się pod adresem: ul. Warszawska 45, Katowice, 40-078 Katowice.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Radosław HoraImage things

Katowice , Śląskie

100 000 zł | 3 pokoje | 34,06 m2 | 2 piętro

  • cena: 100 000 zł
  • 2 936 za m2
Image things

Katowice , Śląskie

100 000 zł | 3 pokoje | 46,30 m2 | 1 piętro

  • cena: 100 000 zł
  • 2 160 za m2
Image things

Katowice , Śląskie

10 000 zł | Kawalerka | 8,50 m2

  • cena: 10 000 zł
  • 1 176 za m2