Jastrzębie-Zdrój, Śląskie

Mieszkanie | 43 200 zł | 2 pokoje | 38,00 m2 | 4 piętro

- 61 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi przystąpi w dniu 01 marzec 2019r. o godz. 10:20 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 155 do

D R U G I E J    L I C Y T A C J I

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Jastrzębie-Zdrój przy oś. 1000-lecia 5/45, posiadającego założoną księgę wieczystą nr GL1J/00036011/1 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 45 zlokalizowane jest w budynku wielorodzinnym w Jastrzębiu-Zdroju, przy oś. 1000-lecia 5, składające się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 38,00 m2. Z lokalem związane jest prawo do korzystania z piwnicy.
Nieruchomość oszacowana została na sumę 64 800,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę 43 200,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę 6 480,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:
- gotówką w kancelarii komornika;
- przelewem na rachunek bankowy komornika 27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;
- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Komornik
Adam Mika


Image things

Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

81 975 zł | 2 pokoje | 48,07 m2 | 4 piętro

  • cena: 81 975 zł
  • 1 705 za m2
Image things

Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

141 500 zł | 4 pokoje | 70,03 m2 | 7 piętro

  • cena: 141 500 zł
  • 2 021 za m2
Image things

Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

4 100 400 zł | 2 639,30 m2

  • cena: 4 100 400 zł
  • 1 554 za m2