Skierniewice, Łódzkie

Mieszkanie | 150 600 zł | 3 pokoje | 72,31 m2 | 10 piętro

- 55 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach


Tamara Czerwińska Zastępca Tomasz Czerwiński


Kancelaria Komornicza, Strykowska 21, Skierniewice, 96-100 Skierniewice


tel. 46 832 10 07 / fax. 46 832 10 07


Sygnatura: Km 1564/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Tamara Czerwińska Zastępca Tomasz Czerwiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-03-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Skierniewicach z siedzibą przy Reymonta 12/14, 96-100 Skierniewice, pokój I, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy B. Prusa 6/22, 96-100 Skierniewice, dla którego Sąd Rejonowy w Skierniewicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze  KW LD1H/00033545/1.
Opis nieruchomości:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 72,31m2 położonego na 11 kondygnacji w budynku wielorodzinnym składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica lokatorska.


Suma oszacowania wynosi 200 800,00zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 150 600,00  . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 080,00 zł.+1,20zł tytułem przelewu pieniędzy.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział w Skierniewicach 43 1020 4580 2011 0000 2015 6417 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Tamara Czerwińska Zastępca Tomasz CzerwińskiImage things

Rąbień Ab , Łódzkie

2 925 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 2 925 000 zł
  • 2 925 000 za m2
Image things

Kutno , Łódzkie

195 000 zł | 63,60 m2

  • cena: 195 000 zł
  • 3 066 za m2
Image things

Parzęczew , Łódzkie

64 000 zł | 3 pokoje | 59,00 m2 | 4 piętro

  • cena: 64 000 zł
  • 1 085 za m2