Wałbrzych, Dolnośląskie

Mieszkanie | 42 075 zł | 3 pokoje | 55,80 m2 | 2 piętro

- 72 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu


Waldemar Wójcik


Kancelaria Komornicza, Szmidta 6, 58-300 Wałbrzych


tel. 748433339 / fax. 748433338


Sygnatura: Km 1866/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Waldemar Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-02-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słowackiego 11a, 58-300 Wałbrzych, pokój 106, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy ul. 1 Maja 16/4, 58-300 Wałbrzych, dla którego VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00055101/7.


Suma oszacowania wynosi 56 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 075,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 610,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK SA 08 10902271 0000 0005 8400 0759.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Waldemar WójcikImage things

Wałbrzych , Dolnośląskie

34 000 zł | Kawalerka | 34,02 m2 | 1 piętro

  • cena: 34 000 zł
  • 999 za m2
Image things

Wałbrzych , Dolnośląskie

40 000 zł | Kawalerka | 31,04 m2 | 1 piętro

  • cena: 40 000 zł
  • 1 289 za m2
Image things

Wałbrzych , Dolnośląskie

80 000 zł | 3 pokoje | 88,46 m2 | 3 piętro

  • cena: 80 000 zł
  • 904 za m2