Kołobrzeg, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 146 859 zł | 3 pokoje | 48,70 m2

- 62 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu


Krzysztof Przybyłowicz


Kancelaria Komornicza, ul. ppor. E. Łopuskiego 27/1A, Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg


tel. 943528129 / fax. 943520283


Sygnatura: Km 154/17OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:


w dniu 21-02-2019 o godz. 14:00w budynku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z siedzibą przy Katedralna 13, 78-100 Kołobrzeg, pokój 1,


odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości


należącego/ej do dłużnika: 


położonego przy ul. Unii Lubelskiej 67/7, 78-100 Kołobrzeg


dla którego Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1L/00019115/0.Suma oszacowania wynosi 195 812,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 146 859,00 .


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 581,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO S.A. 41 1240 6508 1111 0000 5405 9313.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Dodatkowe informacje nt. licytacji i przedmiotu licytacji można odnaleźć na stronie:

target=_blank>komornik.kolobrzeg.pl
Komornik SądowyKrzysztof Przybyłowicz  • cena: 26 210 zł
  • 26 210 za m2