Katowice, Śląskie

Mieszkanie | 76 500 zł | 2 pokoje | 37,12 m2 | 3 piętro

- 73 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach
Iwona Kotowicz    Kancelaria Komornicza w Katowicach
40-032 Katowice, pl. Plac Miarki 6/5
32 733-38-47  32 733-38-47  [email protected]
W odpowiedzi podać: Sygn.akt Km 837/17
Katowice, dnia 31-12-2018 r.
*8018123101918*

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Iwona Kotowicz Kancelaria Komornicza w Katowicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21.02.2019 r. o godz 9:00 w sali nr 13 Sądu Rejonowego w Katowice-Wschód w Katowicach przy ulicy Francuskiej 70a odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości lokalowej położonej w Katowicach przy ul. Karliczka 9/21, dla której urządzona została księga wieczysta o numerze  KA1K/00100488/7.
 
Nieruchomość lokalowa będąca przedmiotem licytacji ma powierzchnię użytkową 34,60 mkw i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, a do nieruchomości przynależy komórka w piwnicy o powierzchni 2,52 mkw.  
Z własnością nieruchomości lokalowej związany jest udział w użytkowaniu wieczystym działki gruntu numer 482/55 o powierzchni 2095 mkw do dnia 28.02.2069 r. i własność części wspólnych budynku objętych KW Nr KA1K/00048939/1 wynoszący 126/10000 części.

Prawo własności do nieruchomości lokalowej przysługuje dłużnikowi.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 102 000 zł (sto dwa tysiące złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 76 500 zł. (siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 10 200 zł. (dziesięć tysięcy dwieście złotych) na rachunek urzędowy komornika numer 61105012141000009092159277 najpóźniej do 20.02.2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące prawa będącego przedmiotem licytacji dostępne są w kancelarii komornika.
Rękojmia może być złożona także w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w dniu 06.02.2018 r. w godz. od 13:00 do 14:00.

Operat szacunkowy sporządzony dla ww. nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.  Akta egzekucyjne przeglądać można w terminie dwóch tygodni przed wyznaczonym terminem licytacji od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 15:00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach ul. Francuska 70a.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
 _______________________________________________________________________
            KOMORNIK SĄDOWY

                  Iwona Kotowicz

Image things

Katowice , Śląskie

75 000 zł | Kawalerka | 50,13 m2 | 2 piętro

  • cena: 75 000 zł
  • 1 496 za m2
Image things

Katowice , Śląskie

75 000 zł | Kawalerka | 39,53 m2 | 3 piętro

  • cena: 75 000 zł
  • 1 897 za m2
Image things

Katowice , Śląskie

90 000 zł | 124,32 m2

  • cena: 90 000 zł
  • 724 za m2