Warszawa, Białołęka

Mieszkanie | 342 867 zł | 2 pokoje | 47,65 m2 | 3 piętro

- 30 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ


Ewa Dzidowska


Kancelaria Komornicza, ul. Modlińska 190, Warszawa, 03-119 Warszawa


tel. (22) 510-36-86 / fax. (22) 510-36-86


Sygnatura: Kmp 13/15


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Ewa Dzidowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-02-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ z siedzibą przy ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Pasłęcka 14E/53, 03-137 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00382216/6.


Suma oszacowania wynosi 514 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 342 866,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 430,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 53 1020 1026 0000 1402 0243 2250.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ mieszczącym się pod adresem: ul. Terespolska 15A, Warszawa, 03-813 Warszawa.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Ewa DzidowskaImage things

Warszawa , Włochy

30 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 30 000 zł
  • 30 000 za m2
Image things

Warszawa , Ursynów

563 597 zł | 209,90 m2

  • cena: 563 597 zł
  • 2 685 za m2
Image things

Warszawa , Bielany

147 675 zł | Kawalerka | 27,27 m2 | Parter

  • cena: 147 675 zł
  • 5 415 za m2