Słupsk, Pomorskie

Mieszkanie | 105 750 zł | 3 pokoje | 46,27 m2 | 4 piętro

- 43 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Słupsku


Andrzej Śniegocki


Kancelaria Komornicza, Henryka Pobożnego 19 19, Słupsk, 76-200 Słupsk


tel. 598414181 728782467 / fax. 59 8414181


Sygnatura: Km 2318/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Andrzej Śniegocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-02-2019 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku z siedzibą przy Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Władysława IV 11/20, 76-200 Słupsk, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/00101925/7.
Opis nieruchomości:
licytacja nieruchomości:
- stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego składajacego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju o powierzchni użytkowej 46,27 m2 wraz z udzialem 223/10000 części w prawie własności działki gruntu nr 443 o pow.546 m2, na której posadowiony jest budynek mieszkalny obejmujący przedmiotowy lokal i udziałem 223/10000 w częściach wspólnych tego budynku
położonej: 76-200 Słupsk, Władysława IV 11/20,
dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1S/00101925/7
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14.100,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska S.A. O. w Słupsku 62150016921216900597910000


Suma oszacowania wynosi 141 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank Oddział Słupsk 62150016921216900597910000.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Andrzej ŚniegockiImage things

Słupsk , Pomorskie

30 946 zł | 1,00 m2

  • cena: 30 946 zł
  • 30 946 za m2
Image things

Słupsk , Pomorskie

404 750 zł | 1 040,63 m2

  • cena: 404 750 zł
  • 389 za m2
Image things

Słupsk , Pomorskie

47 250 zł | 33,59 m2

  • cena: 47 250 zł
  • 1 407 za m2