Osiecz Wielki, Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 17 933 zł | 27,00 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym we Włocławku


Konrad Boszko


Kancelaria Komornicza, ul.P.O.W. 21 A, Włocławek, 87-800 Włocławek


tel. 542312998 / fax. 542312998


Sygnatura: Km 1121/15


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Konrad Boszko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-02-2019 o godz. 14:10 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, pokój A 121, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy 37 A/2,Osiecz Wielki, 87-851 Boniewo, dla którego Sąd Rejonowy we Włocławku Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/00046622/5.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny numer 2, stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 27 mkw., będący jednym z dwóch lokali mieszkalnych wyodrębnionych w budynku mieszkalnym, dwurodzinnym, częściowo podpiwniczonym, parterowym, murowanym. Z prawem do lokalu związany jest udział w wysokości 193/1500 w częściach wspólnych budynku oraz taki sam udział w prawie własności gruntu pod budynkiem, stanowiącym działkę numer 276 o powierzchni 1500 mkw.


Suma oszacowania wynosi 26 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 17 933,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 690,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BOŚ SA oddział we Włocławku 11154010692001871825330001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Konrad BoszkoImage things

Janikowo , Kujawsko-Pomorskie

1 480 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 480 000 zł
  • 1 480 000 za m2
Image things

Bajerze , Kujawsko-Pomorskie

1 227 065 zł | 584,11 m2

  • cena: 1 227 065 zł
  • 2 101 za m2
Image things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

144 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 144 000 zł
  • 144 000 za m2