Kisielice, Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 101 700 zł | 2 pokoje | 69,74 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Iławie


Maciej Garczyński


Kancelaria Komornicza, Kopernika 4C, Iława, 14-200 Iława


tel. 89 6797277 / fax. 89 6797277


e-mail: [email protected]


strona internetowa: www.komornik-ilawa.pl/


Sygnatura akt sprawy: Km 1022/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-02-2019 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Iławie z siedzibą przy Kopernika 4B, 14-200 Iława, pokój A236, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:, położonej przy ul. Sportowa 2/12, 14-220 Kisielice, dla której Sąd Rejonowy w Iławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00051486/9.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 12 w budynku wielorodzinnym nr 2 o powierzchni 59,94 m kw. z przynależną piwnicą o powierzchni 9,80 m kw. Łącznej sprzedaży podlega udział 6974/151401 w działce gruntu pod budynkiem oraz w częściach wspólnych budynku (KW nr EL1I/47167/6).


Suma oszacowania wynosi 135 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 101 700,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 560,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej na dzień przed licytacją w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na rachunek bankowy kancelarii komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Iławie 07 12401604 1111 0010 2393 1838. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 68 16001462 1819 4842 2000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. od 09:00 do 15:00można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Uwaga! Z dniem 1 stycznia 2016r. został uchylony przepis art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwalniający od podatku sprzedaż rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym.Komornik Sądowy


Maciej GarczyńskiImage things

Gronowo , Kujawsko-Pomorskie

91 800 zł | 2 pokoje | 60,02 m2 | Parter

  • cena: 91 800 zł
  • 1 529 za m2
  • cena: 17 900 zł
  • 17 900 za m2
Image things

Mogilno , Kujawsko-Pomorskie

100 000 zł | 3 pokoje | 47,65 m2 | 2 piętro

  • cena: 100 000 zł
  • 2 099 za m2