Gdańsk, Osowa

Mieszkanie | 225 000 zł | Kawalerka | 50,37 m2 | Parter

- 38 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku


Krystian Pstrong


Kancelaria Komornicza, Matejki 6/100,80-232 Gdańsk


tel. (58) 506-54-00 / fax. (58) 340-45-54


Sygnatura: Km 508/17www.komornikgdanskpolnoc.pl
www.facebook.com/KomornikGdanskOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong
na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w sprawach egzekucyjnych sygn. akt Km 508/17 (sprawa główna), Km 2948/17 oraz Km 3838/17


w dniu 07-02-2019 r. o godz. 10:45


w budynku A sala nr A88 (IV piętro) Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. Piekarnicza 10 odbędzie się pierwsza licytacja należącego do dłużnika prawa własności do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 44,50 m2 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego na pierwszej kondygnacji (parterze) w Gdańsku, ul. Marsa 22C/3 wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym nr C.7 o powierzchni 5,87 m2 oraz udziałem 65/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część  budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość wspólna, którą stanowi działka nr 1246/100 objęta jest księgą wieczystą nr GD1G/00241421/1. Właścicielowi lokalu przysługuje prawo do korzystania miejsca postojowego nr 112. Według zapisów księgi wieczystej na jego układ funkcjonalny składają się: pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, łazienka z miską ustępową oraz przedpokój. Z pokoju dziennego istnieje możliwość wyjścia na taras o powierzchni 45,72 m2. Dla lokalu Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/00285568/3. Wycenę przeprowadzono w warunkach ograniczonego dostępu, bez dokonywania oględzin wnętrza lokalu z założeniem, że standard wykończenia jest przeciętny.
    Suma oszacowania wynosi 300 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 225 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 000,00 zł w kasie kancelarii w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego orzeczenia  Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku
28 12405400 1111 0010 4744 2387 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Brak jest możliwości wpłaty rękojmi na sali sądowej.   
    Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać odpis protokołu opisu
i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego w godzinach urzędowania
w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu,
że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

Image things

Gdańsk , Stogi

126 971 zł | 2 pokoje | 41,20 m2 | 1 piętro

  • cena: 126 971 zł
  • 3 082 za m2
Image things

Gdańsk , Strzyża

207 870 zł | 39,97 m2

  • cena: 207 870 zł
  • 5 201 za m2
Image things

Gdańsk , Osowa

18 750 zł | 1,00 m2

  • cena: 18 750 zł
  • 18 750 za m2