Chociwel, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 67 000 zł | 3 pokoje | 57,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim


Jacek Onyszkiewicz


Kancelaria Komornicza, Bydgoska 63, Stargard Szczeciński, 73-110 Stargard Szczeciński


tel. 915771239 / fax. 915772401


Sygnatura: Km 1001/14


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Jacek Onyszkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-02-2019 o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 19, 73-110 Stargard Szczeciński, pokój 25, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Armii Krajowej 4B/1, 73-120 Chociwel, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00106002/0.


Suma oszacowania wynosi 100 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 67 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 80 12403901 1111 0000 4223 7738.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Jacek OnyszkiewiczImage things

Maszewo , Zachodniopomorskie

121 050 zł | 106,81 m2

  • cena: 121 050 zł
  • 1 133 za m2
Image things

Tychowo , Zachodniopomorskie

56 250 zł | 1,00 m2

  • cena: 56 250 zł
  • 56 250 za m2
Image things

Bukowo , Zachodniopomorskie

42 000 zł | 68,50 m2

  • cena: 42 000 zł
  • 613 za m2