Gdynia, Pomorskie

Mieszkanie | 178 500 zł | 3 pokoje | 62,90 m2 | 2 piętro

- 65 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis


Km 2033/16
  

 
 


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW GD1Y/00070712/3


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Bartosz Bociąga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-02-2019r. o godz. 08:30 w w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni, pl. Konstytucji 5, w sali nr 124 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego: 81-166 Gdynia, ul. Rtęciowa 15b/5, dla którego  Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GD1Y/00070712/3.   


Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 62,9 m kw. składa się z 3 pokojów, łazienki, wc, przedpokoju i kuchni.


Suma oszacowania wynosi 238.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  178.500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23.800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
 Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. Centrum Rozliczeniowe w Krakowie 02 1600 1462 1873 2443 8000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Operat szacunkowy biegłego znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy 


Bartosz Bociąga

 


Image things

Gdynia , Działki Leśne

150 750 zł | 37,98 m2 | 7 piętro

  • cena: 150 750 zł
  • 3 969 za m2
Image things

Gdynia , Dąbrowa

340 000 zł | 44,35 m2

  • cena: 340 000 zł
  • 7 666 za m2
Image things

Gdynia , Śródmieście

468 750 zł | 52,20 m2

  • cena: 468 750 zł
  • 8 980 za m2