Babica, Podkarpackie

Dom | 276 000 zł | 198,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

OpisKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk  Kancelaria Komornicza w Wadowicach
Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: [email protected]
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach  31105011001000002230007227 
Sygn. akt: Km 1861/17


w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 1861/17
Wadowice, dnia 2018-12-31
O B W I E S Z C Z E N I E
 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  13.02.2019 r - o godz.: 0940 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości oznaczonej jako działki 215/19,  położonej w miejscowości  Babica, stanowiącej własność dłużnikaposiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00089267/6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej jednorodzinnej MN. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, w stanie surowym zamkniętym o pow. użytkowej ok. 198m2. Budowa budynku rozpoczęta w 2008 r. Budynek jest wolnostojący, parterowy, podpiwniczony z poddaszem, o wymiarach  11 x 18m i wysokości ok.7 m. Ściany konstrukcyjne drewniane szkieletowe, ocieplone wełną mineralną, z zewnątrz płyty OSB, wewnątrz płyty G-K. Stolarka okienna drewniana, rolety zewnętrzne. Instalacje elektryczna (bez osprzętu), wod-kan (bez urządzeń sanitarnych, centralne ogrzewanie (rury bez grzejników), wentylacja mechaniczna (bez centrali wentylacyjnej) Działka uzbrojona jest w sieć gazową, wodociągową i energetyczną. 
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 368.000,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 276.000,00-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 36.800,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 1518/17 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.


               
                  Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
          
               Łukasz Kołodziejczyk
           

Image things

Babica , Podkarpackie

1 161 995 zł | 338,03 m2

  • cena: 1 161 995 zł
  • 3 438 za m2