Stryszów, Małopolskie

Dom | 323 250 zł | 205,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk  Kancelaria Komornicza w Wadowicach
Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: [email protected]
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach  31105011001000002230007227 
Sygn. akt: Km 665/18, Km1691/18


w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 665/18
Wadowice, dnia 2018-12-11


O B W I E S Z C Z E N I E
 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13.02.2019r - o godz.: 0930 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Stryszów, stanowiącej własność dłużników  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00045971/4. Nieruchomość zlokalizowana jest, w odległości ok. 12 km na południowy wschód od Wadowic, ok. 900m od Jeziora Mucharskiego i ok. 3km na południowy zachód od centrum Stryszowa, gdzie znajdują się: się Szkoła Podstawowa, przedszkole, ośrodek zdrowia kościół oraz sklepy. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne i letniskowe. Nieruchomość  ta oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działki nr: 4435/7 i 4435/8 o łącznej pow. 0,2072ha. Znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 205m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 28m2.
Budynek mieszkalny wybudowany w 2005r, w dobrym stanie technicznym, bez konieczności przeprowadzania poważniejszych remontów, obecnie niezamieszkały. 
Teren nieruchomości posiada pełne uzbrojenie tj. przyłącz energetyczny, gazowy, kanalizacji sanitarnej, telefoniczny oraz wodę z własnej studni. Na terenie 4435/8 zlokalizowane jest szambo. 
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowania jest na kwotę 431.000,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 323.250,00-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 43.100,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 857/17 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.
               
                  Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
               mgr  Łukasz Kołodziejczyk

Image things

Wadowice , Małopolskie

2 000 000 zł | 401,52 m2

  • cena: 2 000 000 zł
  • 4 981 za m2
Image things

Kraków , Łagiewniki-Borek Fałęcki

597 000 zł | 5 pokoi | 124,30 m2 | 1 piętro

  • cena: 597 000 zł
  • 4 803 za m2
Image things

Zakopane , Małopolskie

364 103 zł | 47,66 m2

  • cena: 364 103 zł
  • 7 640 za m2