Bytom, Śląskie

Mieszkanie | 51 975 zł | 2 pokoje | 49,00 m2 | 2 piętro

- 58 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu


Adam Hoła


Kancelaria Komornicza, Sądowa 7, Bytom, 41-902 Bytom


tel. 328101057 /731234513 / fax.


Sygnatura: Km 7035/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Adam Hoła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-01-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bytomiu z siedzibą przy , 41-900 Bytom, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Siemianowicka 97/8, 41-902 Bytom, dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1Y/00011256/2.


Suma oszacowania wynosi 69 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51 975,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 930,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Raiffeisen Bank Polska SA 98 1750 0012 0000 0000 1299 5563.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Bytomiu mieszczącym się pod adresem: , Bytom, 41-900 Bytom.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Adam HołaImage things

Bytom , Śląskie

128 000 zł | 3 pokoje | 68,42 m2 | 3 piętro

  • cena: 128 000 zł
  • 1 871 za m2
Image things

Bytom , Śląskie

35 000 zł | 138,07 m2

  • cena: 35 000 zł
  • 253 za m2
Image things

Bytom , Śląskie

106 250 zł | 3 pokoje | 114,11 m2 | 3 piętro

  • cena: 106 250 zł
  • 931 za m2