Podgaj, Kujawsko-Pomorskie

Dom | 101 625 zł | 63,30 m2

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim


Łukasz Borowicz


Kancelaria Komornicza, Słowackiego 12, Aleksandrów Kujawski, 87-700 Aleksandrów Kujawski


tel. 0 - 54 282 25 96 / fax. 0 - 54 282 25 96


Sygnatura: Km 238/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Łukasz Borowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-02-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą przy Narutowicza 16, 87-700 Aleksandrów Kujawski, pokój 103, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy Podgaj 48 ,Podgaj, 87-700 Aleksandrów Kujawski, dla której Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1A/00023836/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa stanowiąca według ewidencji gruntów działkę o nr 264/1 o pow. 0,3800 ha położona w miejscowości Podgaj 48 (gm.Aleksandrów Kujawski), zabudowana budynkiem mieszkalnym, parterowym o pow. użytkowej 63,30m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 25,00m2-dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim-IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1A/00023836/1.


Suma oszacowania wynosi 135 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 101 625,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 550,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. O/Centrum w Ciechocinku 15 1020 5200 0000 4602 0020 9007.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Łukasz BorowiczImage things

Toruń , Mokre

1 867 960 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 867 960 zł
  • 1 867 960 za m2
  • cena: 17 000 zł
  • 487 za m2
Image things

Szubin , Kujawsko-Pomorskie

490 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 490 000 zł
  • 490 000 za m2