Pyskowice, Śląskie

Mieszkanie | 132 100 zł | 47,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 132 100 zł
 • Miasto: Pyskowice
 • Powierzchnia: 47,90 m2
 • Województwo: Śląskie
 • Cena za m2: 2 758 zł
 • Ulica: Matejki Boczna 1
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 13 210 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 21609X50608281
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-14 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 6/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 1290.

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Wita, zam. w Pyskowicach, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż składnika masy upadłości w postaci lokalu mieszkalnego o powierzchni 47,90 m2 , położonego w miejscowości Pyskowice przy ul. Matejki Boczna 1/III/15, wraz z piwnicą o pow. 5,98 m2 , oraz udziałem w częściach wspólnych oraz w prawie użytkowania wieczystego w wysokości 16/1000.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr GL1G/ 00100164/5.
Opis i oszacowanie nieruchomości zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania.
Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi: 132.100 zł (sto trzydzieści dwa tysiące sto złotych).
Sprzedaż odbywa się na warunkach określonych w postanowieniu Sędziego Komisarza z dnia 29.10.2018 r., sygn. akt XII GUp 218/18.
Oferty należy składać w Biurze podawczym Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice,w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg Pyskowice
Matejki”, opatrzone sygnaturą akt sprawy XII GUp 218/18
w terminie do dnia 14 lutego 2019 r.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty zgodnej z regulaminem przetargu, w tym wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości, prowadzony przez Bank PeKaO S.A. w Gliwicach o numerze: 60 1240 1343 1111 0010 8349 5172 najpóźniej do dnia 14 lutego 2019 r. (decyduje data uznania na rachunku masy upadłości).
Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, mieszczącym się w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2019 r., godzina 1100, sala numer 112.
Nieruchomość będącą przedmiotem przetargu można oglądać osobiście po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.
Z opisem i oszacowaniem przedmiotu przetargu oraz regulaminem przetargu zapoznać się można w biurze syndyka przy ul. Toszeckiej 60 w Gliwicach, po uprzednim umówieniu telefonicznym lub mailowym: nr tel. 692 946 600, e-mail: syndyk. [email protected], a także w czytelni akt Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23

Image things

Pyskowice , Wielkopolskie

93 700 zł | 2 pokoje | 46,24 m2

 • cena: 93 700 zł
 • 2 026 za m2
Image things

Pyskowice , Śląskie

105 700 zł | 47,90 m2

 • cena: 105 700 zł
 • 2 207 za m2
Image things

Pyskowice , Śląskie

229 500 zł | 1,00 m2

 • cena: 229 500 zł
 • 229 500 za m2