Szczecin, Gumieńce

Lokal użytkowy | 205 913 zł | 50,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 205 913 zł
 • Miasto: Szczecin
 • Powierzchnia: 50,10 m2
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 4 110 zł
 • Ulica: Ostrobramska 21
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 20 500 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 21601X50589545
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-07 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk mas upadłości prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą zaprasza do składania ofert na zakup:
prawa własności lokalu niemieszkalnego o powierzchni użytkowej 50,10m2 waz z udziałem w wysokości 591/100000 we wspólnej części budynku mieszkalnego i w gruncie (objętych księgą wieczystą numer KW SZ1S/0096452/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych), położonego w Szczecinie przy ul. Ostrobramskiej 21/6, obręb 32, Gumieńce, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SZ1S/00115528/8, szczegółowo opisanego w operacie szacunkowym z dnia 6 maja 2018 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Małgorzatę Snarską, (poz. 1 spisu inwentarza) za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 205.913,00 (dwieście pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych).
Wraz ze złożeniem oferty należy wpłacić wadium w kwocie 20.500,00 zł na poniższy rachunek bankowy:
50 1240 3930 1111 0010 8631 3828
Ofertę należy złożyć zarówno na ręce syndyka-w biurze Syndyka przy ul. Śląskiej 31/9, 70-434 Szczecin, jak i na ręce Sędziego komisarza - w sekretariacie Sądu Rejonowego, Szczecin - Centrum w Szczecinie XII Wydziału Gospodarczego w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta na zakup prawa własności nieruchomości lokalowej niemieszkalnej masy upadłości prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Anna Tokarczyk TOKAN", do dnia 08 lutego 2019 roku (liczy się data wpływu).
W treści oferty należy podać dokładne dane oferenta oraz oferowaną cenę nabycia netto nieruchomości oraz oświadczenie o zobowiązaniu do bezwarunkowej zapłaty całości ceny przed podpisaniem aktu notarialnego w razie dokonania wyboru oferty.
Otwarcie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu terminu do złożenia ofert. Oferent składając ofertę powinien legitymować się wszelkimi pozwoleniami, decyzjami itp. koniecznymi do zawarcia umowy przenoszącej prawo własności.
W razie przyjęcia oferty, oferent zobowiązany będzie do stawienia się we wskazanej przez Syndyka Kancelarii Notarialnej celem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, przy czym cena musi zostać uiszczona przed dniem podpisania umowy sprzedaży bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosić będzie kupujący. Jednocześnie zastrzega się, że rozpatrywane będą tylko takie oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej na wyżej wskazanych warunkach, zarówno na ręce syndyka jak i Sędziego Komisarza. Syndyk zastrzega możliwość nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania po wyborze oferty i nie przystąpienia do umowy sprzedaży.

Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

173 925 zł | 2 pokoje | 61,19 m2

 • cena: 173 925 zł
 • 2 842 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

46 500 zł | 1,00 m2

 • cena: 46 500 zł
 • 46 500 za m2
Image things

Szczecin , Prawobrzeże

9 710 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 9 710 000 zł
 • 9 710 000 za m2