Mątki, Śląskie

Obiekt | 39 075 zł | 124,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 39 075 zł
 • Miasto: Mątki
 • Powierzchnia: 124,00 m2
 • Województwo: Śląskie
 • Cena za m2: 315 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 5 210 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 21600X50587203
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-18 - Co to znaczy?

Opis

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 - dalej: u.p.e.a.), podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 19.03.2019 r. o godz. 10.30 w budynku Urzędu Skarbowego w Olsztynie przy Al. M. J. Piłsudskiego 59 pokój nr 316, odbędzie się pierwsza publiczna licytacja udziałów, stanowiących własność: xxx (udział ½) oraz xxx (udział ½) w prawie własności nieruchomości, położonej w Mątkach, gm. Jonkowo, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00116802/1, w skład której wchodzą:

działka nr 101/6 o pow. 744,00 m2, zabudowana budynkiem niemieszkalnym o pow. 64 m2, której suma oszacowania wynosi 27.100 zł (w tym wartość gruntu - 10.600 zł oraz wartość budynku - 16.500 zł);
działka nr 101/7 o pow. 601,00 m2 zabudowana budynkiem niemieszkalnym o pow. 59 m2, której suma oszacowania wynosi 25.000 zł (w tym wartość gruntu - 8.500 zł oraz wartość budynku - 16.500 zł).
Wartość całej nieruchomości równa jest 52.100 zł (wartość udziału do ½ części – 26.050 zł), zatem cena wywołania udziałów po ½ części w nieruchomości, równa ¾ wartości oszacowanej nieruchomości wynosi po 19.537,50 zł.

Do licytacji udziałów wchodzących w skład nieruchomości mogą przystąpić osoby, które przed jej rozpoczęciem złożą w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie wadium w wysokości 2.605 zł, które stanowi 10% wartości udziału ½ w nieruchomości. Osoby zainteresowane nabyciem całości nieruchomości obowiązane są dokonać wpłaty wadium w wysokości 5.210 zł (tj. 2 x 2.605 zł – od każdego udziału będącego przedmiotem licytacji). Wadium można złożyć poprzez wpłatę gotówki w tutejszym Urzędzie Skarbowym pracownikowi prowadzącemu licytację w pokoju 414 lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Olsztynie nr 61 1010 1397 0055 0013 9120 0000 lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie i przedłożenie jego w dniu i miejscu licytacji. Wadium wpłacone na rachunek bankowy winno wpłynąć na ten rachunek do dnia 18.03.2019 r.

Nieruchomość powyższą można oglądać w dniach 04.03-18.03.2019 r., w tym samym czasie w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie, w pokoju 417 można przeglądać protokół opisu i oszacowania oraz operat szacunkowy nieruchomości.

Sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (jt. Dz.U. z 2017 r. poz. 1150 ze zm.) obowiązek podatkowy (z zastrzeżeniem art. 5 ww. ustawy) ciąży, przy umowie sprzedaży rzeczy i praw majątkowych na kupującym. Podatek ten wynosi 2% ceny zakupu.

Zgodnie z przepisem art. 111d § 3 u.p.e.a. w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji, przysługuje skarga, którą składa się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

Image things

Gliwice , Śląskie

316 816 zł | 263,38 m2

 • cena: 316 816 zł
 • 1 203 za m2
Image things

Częstochowa , Śląskie

449 333 zł | 1,00 m2

 • cena: 449 333 zł
 • 449 333 za m2
Image things

Bytom , Śląskie

235 000 zł | 246,08 m2

 • cena: 235 000 zł
 • 955 za m2