Maszewo, Zachodniopomorskie

Garaż | 39 000 zł | 52,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 39 000 zł
 • Miasto: Maszewo
 • Powierzchnia: 52,00 m2
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 750 zł
 • Ulica: Jedności Narodowej
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 950 zł
 • Rodzaj: Garaż
 • Numer oferty: 21599X50584861
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-11 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA
TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI
GRUNTOWEJ MUROWANYM BUDYNKIEM GARAŻU ORAZ UDZIAŁU W DZIAŁCE PRZYLEGŁEJ, JAKO
DOJAZDOWEJ USYTUOWANYCH W MASZEWIE PRZY UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ.
Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego nieograniczonego przetargu jest zabudowana nieruchomość
gruntowa budynkiem garażu oraz udział w działce przyległej, jako dojazdowej poł. w obr. Maszewo-1,
miasto Maszewo, przy ul. Jedności Narodowej, jak poniżej:

52,00m2 pow. użytkowa garażu, ulokowanego na działce

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w wyznaczonym terminie wniosą wadium
w pieniądzu i przedłożą dokument jego wpłaty komisji przetargowej w dniu przetargu:
• w przypadku osób fizycznych: dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium;
• w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: dokument potwierdzający
tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne
zaświadczenie/potwierdzenie prowadzonej działalności gospodarczej;
• w przypadku osób prawnych: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, uchwałę wyrażającą
zgodę na nabycie nieruchomości, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot i oryginał
dowodu wpłaty wadium;
• pełnomocnicy winni przedstawić poświadczone pełnomocnictwo.
Odnosi się to również do współmałżonków zgodnie z art.37 ust.1 Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego, gdzie zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania m.in. czynności prawnej
prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego,
jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków.
Drugi małżonek może udzielić swej zgody: przed dokonaniem czynności, jednocześnie z tą
czynnością, bądź w przypadku umów po jej dokonaniu. Brak potwierdzenia czynności prawnej
powoduje, iż umowa jest bezwzględnie nieważna od samego początku. Z kolei złożenie
potwierdzenia powoduje, iż umowa jest ważna od samego początku. Mając na uwadze powyższy
przepis, organizator przetargu wymaga, aby w przypadku uczestnictwa tylko jednego ze
współmałżonków – przedłożył on pisemne oświadczenie woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu
zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub żeby małżonek
uczestniczący w przetargu złożył oświadczenie woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego.
Jeśli małżonek nie spełnił powyższego warunku, to nie zostanie on dopuszczony do brania udziału w
przetargu. Co do zasady wadium powinno być wpłacone przez obojga małżonków. Wpłata wadium
tylko przez jedno z małżonków może być w danych okolicznościach, potraktowana, jako zamiar
nabycia nieruchomości do majątku osobistego jednego małżonka. Gdy tylko jedno z małżonków uiści
wadium, organizator przetargu uznać może, że chce nabyć nieruchomość do majątku osobistego, na
co musi być wyrażona zgoda przed drugiego współmałżonka.
2
• Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24
marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz.1758 ze
zm.) Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości
będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.
• Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.
(Dz. U. z 2018r. poz.2204 ze zm.) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upłynął z dniem 04 września 2018 roku.
• Przystąpienie do przetargu oznacza, iż nabywca oświadcza i przejmie nieruchomość w stanie
istniejącym, a jej stan jest mu znany.
• Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z z warunkami przetargu, podanymi w
niniejszym ogłoszeniu, a także dokonać wizji lokalnej w terenie.
1. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 14 lutego 2019 roku o godzinie 10
40 w siedzibie
Urzędzu Miejskiego w Maszewie, przy ul. Plac Wolności Nr 2 (pok. Nr 7), 72 – 130 Maszewo

Image things

Maszewo , Zachodniopomorskie

121 050 zł | 106,81 m2

 • cena: 121 050 zł
 • 1 133 za m2