Biała, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 16 800 zł | 44,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU
Burmistrz Dobrzan ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej gminnej, położonej w miejscowości Biała gm. Dobrzany
lokal mieszkalny nr 2 w miejscowości Biała 17, gm. Dobrzany (pow. 44,00 m2), wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku Data przetargu: 14.02.2019 r. godz. 11:00, pokój Nr 5-6.
H
ADIRVELL DE DAGENETILADIOLO
Cena wywoławcza netto wynosi: 16.800,00 zł Wysokość wadium:
1.680,00zł Minimalna wysokość postąpienia: 170,00zł
Do wzięcia udziału w przetargu uprawnione są osoby fizyczne i prawne, które dokonaia wpłaty wadium najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 11.02.2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Dobrzanach w PKO BP SA Stargard, Nr konta: 44 1020 4867 0000 1302 0007 9913. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Cena uzyskana w przetargu, płatna jest jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Osobie, która wygra przetarg, wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu, zostanie zwrócone. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej należności. Wszelkich informacji na temat przetargu można uzyskać pod nr tel. 91 560 201 wew. 34.
Zgodnie z treścią art. 41 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli osoba jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym W zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Image things

Biała , Śląskie

25 000 zł | 117,00 m2

  • cena: 25 000 zł
  • 214 za m2