Morąg, Warmińsko-Mazurskie

Lokal użytkowy | 19 320 zł | 32,79 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 19 320 zł
 • Miasto: Morąg
 • Powierzchnia: 32,79 m2
 • Województwo: Warmińsko-Mazurskie
 • Cena za m2: 589 zł
 • Ulica: Warmińska 20
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 000 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 21595X50575493
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-07 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ MORĄGA
oglasza
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 32,79 m2, składającego się z dwóch izb (pokój i kuchnia), przedpokoju oraz pomieszczenia strychowego, położonego na poddaszu, w budynku nr 20 przy ul. Warmińskiej w Morągu wraz z udziałem wynoszącym 0,13 części domu i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali (np. klatka schodowej) i udziałem wynoszącym 0,13 części w prawie własności działki gruntu, na której położony jest ww. budynek, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 2 m. Morąg numerem 935/22 o pow. 531 m, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą nr EL20/00015667/1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Morąg zatwierdzonym uchwałą Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 30 grudnia 2014 r. ww. nieruchomość położona jest na terenie mieszkaniowym oznaczonym symbolem ,,22MW” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Rada Miejska w Morągu nie podjęła uchwały w myśl art. 8 ustawy z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398). Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) upłynął 14.11.2018 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 04.01.2019 r.
Cena wywoławcza wynosi – 19.320,00 zł O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 200,00 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 11 lutego 2019 roku o godz. 11:30
w Urzędzie Miejskim w Morągu sala nr 26. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne (należycie umocowane), jeżeli wpłacą wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Morągu, w godz. od 7:00 do 13:30 lub na rachunek nr 32 1160 2202 0000 0000 6193 4146 w Banku Millennium S.A. w Warszawie, najpóźniej w dniu 07 lutego 2019 roku. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 682, z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka.
- 2 -
u
Podatku VAT nie naliczono na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). Uczestnik, który przetarg wygra nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) i ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 716, z późn. zm.). Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w przetargu, po pomniejszeniu o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący. Wszelkie informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Morągu, pokój nr 14, tel. 89 757 22 31 wew. 34 i 35, fax 89 757 21 20, e-mail: [email protected] Przetarg może być odwołany jedynie z uzasadnionej przyczyny.

Image things

Morąg , Warmińsko-Mazurskie

94 690 zł | 59,51 m2

 • cena: 94 690 zł
 • 1 591 za m2
Image things

Morąg , Warmińsko-Mazurskie

497 200 zł | 1,00 m2

 • cena: 497 200 zł
 • 497 200 za m2
Image things

Morąg , Warmińsko-Mazurskie

94 690 zł | 59,51 m2

 • cena: 94 690 zł
 • 1 591 za m2