Giżycko, Warmińsko-Mazurskie

Lokal użytkowy | 145 000 zł | 107,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OBWIESZCZENIE NR 3/2019Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:I. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

Lokal użytkowy nr 65 położony w podpiwniczeniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4 przy Al. 1 Maja w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 107,50 m2 oraz przynależny do tego lokalu udział 38/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 495 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 0,0870 ha dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1G/00013354/5. Lokal użytkowy nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej.Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy nr 65 o pow. użytkowej 107,50 m2 położony w podpiwniczeniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4 przy Al. 1 Maja w Giżycku zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 495 (obręb 2 miasta Giżycko) o powierzchni 0,0870 ha. Lokal składa się z pięciu pomieszczeń oraz korytarza, jest w stanie technicznym kwalifikującym do remontu, stolarka okienna drewniana, ogrzewanie lokalu z kotłowni miejskiej. Instalacja elektryczna lokalu niekompletna. Nieruchomość znajduje się w centralnej części Giżycka, przy jednej z głównych ulic. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią inne budynki wielorodzinne, hotel, szkoła podstawowa.II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Na terenie, na którym znajduje się nieruchomość istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim – uchwała nr XLII/43/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31.05.2006r. – Dz. U. Woj. Warm.-Maz. Nr 106 poz. 1689 z dnia 7 sierpnia 2006r. i zawiera się w konturze 17MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta Giżycka.III. Obciążenia i zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, hipotekami i ciężarami ani ograniczeniami w rozporządzaniu, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie sądowe dotyczące własności, nie jest przedmiotem zabezpieczeń w szczególności bankowych, a nadto w chwili obecnej nie jest nikomu wynajmowana ani wydzierżawiana.IV. Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości – 145 000,00 zł

Postąpienie w trakcie przetargu - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;V. Wadium:

Wadium – 14 000,00 zł;

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 14 000,00 zł do dnia 22 lutego 2019 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A. 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.VI. Forma zbycia: sprzedaż nieruchomościVII. Termin przetargu:

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 roku o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej Urzędu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.VIII. Skutki nieprzystąpienia do zawarcia umowy przez osobę ustaloną w przetargu jako nabywca nieruchomości:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, organizator przetargu (Gmina Miejska Giżycko) może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zawiadomienie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży następuje najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Image things

Giżycko , Warmińsko-Mazurskie

556 628 zł | 1,00 m2

  • cena: 556 628 zł
  • 556 628 za m2
Image things

Giżycko , Warmińsko-Mazurskie

1 476 338 zł | 1 256,00 m2

  • cena: 1 476 338 zł
  • 1 175 za m2
Image things

Giżycko , Warmińsko-Mazurskie

2 206 125 zł | 3 222,92 m2

  • cena: 2 206 125 zł
  • 685 za m2