Giżycko, Warmińsko-Mazurskie

Garaż | 25 000 zł | 16,32 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OBWIESZCZENIE NR 2/2019Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:I. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

Lokal użytkowy nr 3 stanowiący boks garażowy o powierzchni użytkowej 16,32 m2 wraz z udziałem wynoszącym 96/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności działki gruntu o nr ewid. 147/4 położonej w obrębie 2 Miasta Giżycko o pow. 0,0197 ha dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1G/00020579/0. Lokal użytkowy nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej.Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy stanowiący przedmiot przetargu położony jest w budynku transportu i łączności o 10 boksach garażowych, zlokalizowanym na zapleczu ul. Mazurskiej 5 w Giżycku. Jest to ulica o małym natężeniu ruchu. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio drogą asfaltową stanowiącą działkę nr 155, ostatni odcinek przez działkę 147/23 o nawierzchni gruntowej. Przedmiotowy garaż został ostatnim czasie wyremontowany – wymienione zostały elementy konstrukcyjne dachu, deskowanie i pokrycie dachu, uzupełniono posadzkę betonową, uzupełniono tynki ścian i pomalowano, przeprowadzono konserwację drzwi garażowych. Budynek transportu i łączności wyposażony jest w instalację elektryczną.II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomości nie istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; w zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko – uchwała nr IX/32/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27.04.2011r. nieruchomość położona jest na obszarze opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności wraz z terenami predysponowanymi do zabudowy.III. Obciążenia i zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, hipotekami i ciężarami ani ograniczeniami w rozporządzaniu, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie sądowe dotyczące własności, nie jest przedmiotem zabezpieczeń w szczególności bankowych, a nadto w chwili obecnej nie jest nikomu wynajmowana ani wydzierżawiana.IV. Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości – 25 000,00 zł

Postąpienie w trakcie przetargu - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;V. Wadium:

Wadium – 2.500,00 zł;

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 2 500,00 zł
do dnia 22 lutego 2019 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A.
42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.VI. Forma zbycia: sprzedaż nieruchomościVII. Termin przetargu:

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej Urzędu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.VIII. Skutki nieprzystąpienia do zawarcia umowy przez osobę ustaloną w przetargu jako nabywca nieruchomości:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, organizator przetargu (Gmina Miejska Giżycko) może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zawiadomienie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży następuje najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Image things

Giżycko , Warmińsko-Mazurskie

2 206 125 zł | 3 222,92 m2

  • cena: 2 206 125 zł
  • 685 za m2
Image things

Giżycko , Warmińsko-Mazurskie

494 780 zł | 1,00 m2

  • cena: 494 780 zł
  • 494 780 za m2
Image things

Giżycko , Warmińsko-Mazurskie

160 000 zł | 3 pokoje | 48,70 m2 | 1 piętro

  • cena: 160 000 zł
  • 3 285 za m2