Międzyrzecze Górne, Śląskie

Dom | 142 000 zł | 164,32 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

WÓJT GMINYJASIENICA

Wójt Gminy Jasienica
zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z pozn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490)
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Międzyrzeczu Górnym, oznaczonej jako dz. 67/10.
Przedmiotem zbycia jest zabudowana nieruchomość gruntowa, położona w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecze Górne,
objęta księgą wieczystą nr BB1B/00051695/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VII Ksi^g
Wieczystych, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. 67/10 o pow. 0,1556 ha, stanowiąca własność Gminy Jasienica.
Nieruchomość położona jest w centralnej części miejscowości Międzyrzecze Górne, bezpośrednio przy drodze publicznej
o nawierzchni asfaltowej - ul. Centralna. Działka nie jest ogrodzona, znajduje się w granicy pitaego wyposażenia
w infrastrukturę techniczną. Dodatkowo na działce znajduje się studnia wodna. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości
stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna usytuowana wzdłuż ul. Centralnej wraz z podstawową infrastrukturą
społeczna. Działka jest zakrzewiona i częściowo zadrzewiona, ponadto jest zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym nr 50, który jest murowany, parterowy, miejscowo podpiwniczony, z częściowo użytkowym poddaszem,
oddanym do użytkowania pod koniec XIX w. (1880r.). Z uwagi na znaczny okres użytkowania oraz przeciętną gospodarką
remontową, budynek ten znajduje si? w z tym stanie technicznym, wymagający gruntownych prac remontowych, mających
na celu przywrócenie całości do współczesnych parametrów użytkowych. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi łącznie
164,32 m2 (plus dodatkowo powierzchnia gospodarcza przyziemia wynosząca 69,08 m2 oraz powierzchnia nieużytkowego
strychu).
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica w sołectwie Międzyrzecze Górne,
zatwierdzonym Uchwał Nr XXVII/257/2005 Rady Gminy Jasienica, z dnia 24 lutego 2005r., ogłoszoną w Dzienniku
Urzędowym Woj. Śląskiego Nr 45 poz. 1233 z dnia 19 kwietnia 2005r., działka znajduje si? w terenie oznaczonym
symbolem ,,14MN" o podstawowym przeznaczeniu jako tereny zabudowy jednorodzinnej oraz częściowo w terenie
oznaczonym symbolem ,,9KD" o podstawowym przeznaczeniu jako cele komunikacji. Ponadto, budynek nr 50
w Międzyrzeczu Górnym wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków Gminy Jasienica.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
1) budynek nr 50 w Międzyrzeczu Górnym ze względu na swoje walory zabytkowe i architektoniczne został ujęty
w wojewódzkiej ewidencji zabytków, wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków Gminy Jasienica, a ponadto został
objęty ochroną konserwatorską na mocy prawa miejscowego;
2) dla w/w budynku została wydana decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr NB/74/2013 z dnia
19 grudnia 2013r. orzekaj^ca m. in. o zakazie użytkowania obiektu z uwagi na jego zły stan techniczny, stwarzaj^cy
zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz opróżnieniu i zabezpieczeniu nieruchomości przed dostępem osób
trzecich.
1. Nieruchomość jest sprzedawana w istniej^cym stanie technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntow
i budynków.
2. Z dniem 2 listopada 2018r. min^ termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z pozn. zm.).
3. Cena wywoławcza netto 142.000,00 zl (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100).
Podana (wylicytowana) przez oferenta cena nieruchomości zostanie powiększona o należny podatek VAT
obowiązujący na dzień zawarcia umowy notarialnej.
4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 20 lutego 2019r. o godzinie 10:00 w sali sesyjnej nr 113
Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159,1 piętro.
5. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 7.100,00 zł (słownie: siedem tysiący sto złotych 00/100) należny wpłacić w pieniądzu do dnia 13 lutego 2019r. na konto Gminy Jasienica: Bank Spółdzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100,
(tytuł przelewu: ,,wadium -1 przetarg, działka 67/10 w Międzyrzeczu Górnym). Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza si? na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości.
7. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu,
^ zamknięcia przetargu,
^ unieważnienia przetargu,
^ zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
8. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedażny został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica w dniu 21 września 2018r., opublikowany na stronie internetowej wmv.b.ipjasLemcajil i www.Jasienic^i.El oraz na Portalu Ofertylnwestycyjne.pl (www.ofertyinwestycyjne.pl) w dniu 21 września 2018r.
9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.
0 wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym ze postąpienie nie możne wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w gorę do pełnych dziesiątek złotych.
10. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość; osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018r., poz. 986 z pozn. zm.)) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski; pełnomocnicy - pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa i nabycia nieruchomości w przetargu; małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego - pisemną zgodę współmałżonka lub dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
ll. Przetarg uważna się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpią do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia przynajmniej 1% ponad cenę wywotawczą.
12. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Jasienica.
13. Koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi ponosi nabywca.
14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nic przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
15. Wylicytowana cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż 7 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Gminy Jasienica: Bank Spółdzielczy w Jasienicy 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110.

Image things

Racibórz , Śląskie

162 000 zł | 3 pokoje | 62,70 m2 | 7 piętro

  • cena: 162 000 zł
  • 2 584 za m2
  • cena: 73 000 zł
  • 1 624 za m2
Image things

Racibórz , Śląskie

106 000 zł | 4 pokoje | 70,30 m2 | 10 piętro

  • cena: 106 000 zł
  • 1 508 za m2