Bronowice, Lubuskie

Mieszkanie | 25 000 zł | 2 pokoje | 46,99 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 25 000 zł
 • Miasto: Bronowice
 • Powierzchnia: 46,99 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 532 zł
 • Ulica: Dworcowa 2
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 500 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 21588X50559099
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-11 - Co to znaczy?

Opis

Wójt Gminy Trzebiel

Rodzaj: Przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 2/6 położony w Bronowicach przy ul. Dworcowej.

Ogłoszono dnia: 2019-01-09 00:00:00 przez Justyna Redestowicz

Data przetargu
2019-02-14 09:30:00
Miejsce
w sali nr 20 budynku Urzędu Gminy w Trzebielu przy ul. Żarskiej 41
Księga wieczysta
ZG1R/00020934/0
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości: 25.000,00 zł
Wadium
wadium – 2 500,00 zł
Opis
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej. 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy najpóźniej do godziny 14:00 dnia 11.02.2019r. lub przelewem na konto nr 05 9672 0008 0000 0387 2000 0004 w Banku Spółdzielczym w Trzebielu najpóźniej w dniu 11.02.2019r. 3. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z KRS lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwa upoważniającego na przystąpienie do przetargu na oznaczoną nieruchomość, a w przypadku osób prawnych pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki. 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu. 5. Cena sprzedaży nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty. Należność za nabycie wpłaca się w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. 6. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca. 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 8. Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. 9. W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Trzebiel może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cudzoziemcy są zobowiązani dodatkowo uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych, na nabycie w/w nieruchomości pod rygorem utraty wadium w przypadku wygrania przetargu, a nie uzyskania wspomnianego zezwolenia. 10. Ogłoszenie o przetargu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzebiel (www.trzebiel.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzebiel (www.bip.trzebiel.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzebiel.
Informacje dodatkowe
Ogrzewanie lokali indywidualne. Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny 2/6 usytuowany na II piętrze budynku mieszkalnego położony w Bronowicach przy ul. Dworcowej. Lokal składa się z 2 pokoi o pow. 13,95m2 i 22,32 m2 oraz kuchni o pow. 10,72m2 ogólna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi – 46,99m2. Lokal bez pomieszczeń przynależnych. Udział lokalu mieszkalnego do ogólnej powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego i działki gruntu wynosi 88/1000. Lokal mieszkalny 2/6 to pustostan wymagający kapitalnego remontu.

Image things

Słońsk , Lubuskie

4 520 zł | 1,00 m2

 • cena: 4 520 zł
 • 4 520 za m2
Image things

Cibórz , Lubuskie

193 050 zł | 1 343,00 m2

 • cena: 193 050 zł
 • 144 za m2
Image things

Skwierzyna , Lubuskie

19 480 zł | 304,90 m2

 • cena: 19 480 zł
 • 64 za m2